Απόφαση 21η

18/05/2012

Απόφαση 21η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 21η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Οινουσσών.

 

Θέμα: Διάθεση πίστωσης ποσού 11.700,00 Ευρώ για την εκτέλεση του έργου "κατασκευή σκαλοπατιών στη θέση Κακοπετριά".

Στις Οινούσσες  σήμερα την  15η του μηνός Μαΐου του 2012 και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 902/11-5-2012  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1. Χαλκιά  Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

2. Καλαϊτζής  Παναγιώτης

     3.Λεοντή Ελένη

 

4.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

5.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότι τα εξής:

 

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του οικονομικού έτους 2012 που συνέταξε το δημοτικό συμβούλιο περιλαμβάνεται το έργο με τίτλο "κατασκευή σκαλοπατιών στη θέση Κακοπετριά", προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00 Ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2012 του Δήμου Οινουσσών.

Για το έργο αυτό συνετάχθη η υπ’ αριθμόν 72/2012 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Χίου, πρ/σμού δαπάνης 11.700,00 Ευρώ.

 

Σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 9 του ΠΔ 171/87, η εκτέλεση έργων από εργοληπτική επιχείρηση του άρθρου 15 του Ν. 1418/84, γίνεται με σύμβαση, που συνάπτεται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από διαγωνισμό, σύμφωνα με όσα ορίζουν ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις.

Σύμφωνα, όμως, με την περιπτ ε, της παρ 2 του άρθρου 9 του ΠΔ 171/87, ορίζεται ότι αν η αξία του έργου δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται κάθε φορά με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, η εκτέλεση του έργου μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση. Στην ειδική αυτή περίπτωση η απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση λαμβάνεται, προκειμένου για δήμους από την Οικονομική Επιτροπή. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, απαιτείται να έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό, είτε κατά την κατάρτιση είτε κατά την τροποποίησή του εξειδικευμένη πίστωση, που κατονομάζεται ρητά στον προϋπολογισμό. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος εργολάβου.

Κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 εκδόθηκε η Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αριθ. Δ2α/04/40/Φ.Ν.294/86, και ισχύει όπως αναπροσαρμόστηκαν τα όρια  της απευθείας ανάθεσης με την ΥΑ Δ17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 547). Το όριο της απευθείας ανάθεσης από τη δημαρχιακή (πλέον οικονομική) επιτροπή καθορίζεται μέχρι ποσού προϋπολογιζόμενης δαπάνης έργου των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, αν πρόκειται για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των τριών εκατομμ. πεντακοσίων (3.500.000) χιλιάδων δραχμών (10.471,46 Ευρώ) για τους λοιπούς Δήμους των δύο εκατομμ.(2.000.000) δραχμών, για όλες τις κοινότητες της χώρας. Προκειμένου για ηλεκτρομηχανολογικά έργα τα παραπάνω ποσά μειώνονται στο μισό. Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 2130/93.

 

Τα παραπάνω κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε.

Επίσης με την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ομοία Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες".

 

Τέλος θέτω υπόψη της επιτροπής την προσφορά του εργολάβου κ. Τσίχλα Νικολάου και προτείνω την ανάθεση του έργου σε αυτόν, επειδή ο προϋπολογισμός του έργου είναι κατώτερος των παραπάνω χρηματικών ορίων

 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:

 1. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84
 2. τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του ΠΔ 171/87
 3. το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010
 4. τα άρθρα 208 και 209 του Ν.3463/06
 5. την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 2130/93
 6. την ΥΑ Δ2α/04/40/Φ.Ν.294/86, όπως τροποποιήθηκε με τηνΥΑ Δ17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 547)
 7. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08
 8. Την κωδικοποίηση των ανωτέρω διατάξεων με το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε
 9. την υπ’ αριθ. 72/ 2012 μελέτη του έργου
 10. τη σχετική  προσφορά του εργολήπτη δημοσίων έργων
 11. την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου η οποία δεν υπερβαίνει τα όρια απευθείας ανάθεσης που θέτει η ισχύουσα  Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84, που κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε
 12. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1. Αποδεσμεύει  πίστωση ποσού 11.700,00 ευρώ από τον ΚΑ 30/7323.003 του προϋπολογισμού του έτους 2012 για την αντιμετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου "κατασκευή σκαλοπατιών στη θέση Κακοπετριά".

2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου "κατασκευή σκαλοπατιών στη θέση Κακοπετριά" στον εργολάβο   κ. Τσίχλα Νικόλαο του Δημητρίου έναντι του ποσού των 11.700,00 €. (Δεν περιλαμβάνεται εργολαβικό όφελος).

3. Καθορίζει τους όρους της σύμβασης ως εξής:

α. το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και ΠΔ 171/87, όπως ισχύουν.

β. Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 120 ημερολογιακές ημέρες από την πρωτοκόλληση της σύμβασης και αποστολής της  στον Δήμο Χίου.

γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της μελέτης ήτοι 505,00 Ευρώ και παρέχεται με εγγυητική επιστολή του εργολάβου .

δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο.

4. Εγκρίνει την δαπάνη των 11.700,00 Ευρώ  από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2012 για την εκτέλεση του έργου "κατασκευή σκαλοπατιών στη θέση Κακοπετριά" με απ΄ ευθείας ανάθεση.

5. Εγκρίνει την από  10/5/2012 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης .

6. Ψηφίζει πίστωση ποσού 11.700,00 Ευρώ σε βάρος του  Κ.Α.  30-7323.003  του πρ/σμού οικον.  έτους 2012  για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2012.

 

             Η απόφαση πήρε α/α  21/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

         Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

Ακριβές αντίγραφο

Οινούσσες 18-5-2012

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α