Απόφαση 22η

30/08/2011

Απόφαση 22η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: OINOYΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 22η

 

Απόσπασμα εκ του πρακτικού της  7ης   Συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Οινουσσών

 

 

 

 

Θέμα: "Αποδοχή δωρεάς ακινήτου εντός οικισμού των Οινουσσών κληρονόμων Ανδρέα Γ. Λαιμού".

Στις Οινούσσες  σήμερα την  24η του μηνός Αυγούστου 2011 και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1740/24-8-2011  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Ηλιάδη Βαρβάρα

2.Χαλκιά Λουκία

2. Χαλκιά  Ευγενία

     3.Λεοντή Ελένη

 

4.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

5.Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε στην οικονομική  επιτροπή ότιείχε επικοινωνία με τα παιδιά του αποβιώσαντος Ανδρέα Γ.Λαιμού και ειδικότερα με την κ. Κούλα Λαιμού του Ανδρέα, η οποία εξέφρασε την επιθυμία όλων των αδελφών κληρονόμων του Ανδρέα Λαιμού να παραχωρηθεί με δωρεά στον Δήμο Οινουσσών η ισόγεια παλαιά οικία επιφανείας  131 τ.μ. περίπου που βρίσκεται στην περιοχή Λιμένος Οινουσσών  και η οποία περιγράφεται στο τοπογραφικό που συνέταξε ο πολιτικός μηχανικός Ιωάννης Καββάδας τον Νοέμβριο του 2010 και βρίσκεται εκτός ζώνης αιγιαλού και παραλίας . Η δωρεά γίνεται  προκειμένου να αξιοποιήσει ο Δήμος το ακίνητο για τις ανάγκες του. ΄Ηδη τόσο η Κούλα Λαιμού και η αδελφή της ΄Αννα Λαιμού καθώς και η σύζυγος και τα παιδιά του αποβιώσαντος αδελφού τους Γεωργίου Α. Λαιμού έχουν δώσει με πληρεξούσιο την εντολή στην δικηγόρο Χίου Μαρία Φραγκάκη για την σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς.

 

Στη συνέχεια προτείνει την αποδοχή της δωρεάς διότι είναι για το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών η απόκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στο κέντρο του Λιμένα. των Οινουσσών  και καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφανθούν σχετικά.

 

Τα μέλη μετά από διαλογική συζήτηση                                        

Αποφασίζουν  ομόφωνα

  1.  Αποδέχονται την δωρεά του ακινήτου στην θέση Λιμένας Οινουσσών εμβαδού 131 τ.μ περίπου από τους κληρονόμους Ανδρέα Γ. Λαιμού – Γέροντα.
  2. Εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες  προς τους κληρονόμους του Ανδρέα Γ.Λαιμού – Γέροντα  γι αυτή την ιδιαίτερα ευγενική χειρονομία.
  3.  εξουσιοδοτούν τον  Πρόεδρο κ. Στέφανο Βογιατζή για την υπογραφή της  συμβολαιογραφικής πράξης και όποιου άλλου εγγράφου απαιτηθεί για τον σκοπό αυτό.
  4. Tα έξοδα μεταβίβασης θα βαρύνουν εξολοκλήρου τον Δήμο Οινουσσών.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  22/2011

Συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται νόμιμα

Οινούσσες     30-8-2011

Ο   Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                             Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α