Απόφαση 22η

02/09/2013

Απόφαση 22η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ        

 

     Αριθ.Αποφ 22/2013

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  7ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση 2ου λογαριασμού του έργου «κατασκευή 2 (δύο) συμβατικών αιθουσών Γυμνασίου Λυκείου Οινουσσών».

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  2η του μηνός Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11 π.μ.στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1443/ 29-8-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 5 ) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1. Ηλιάδη  Βαρβάρα

2.Χαλκιά Λουκία

2. Λεοντή Ελένη

        3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Χαλκιά Ευγενία

 

5.Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότισύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 "Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη(Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010)

παρακαλούμε την οικονομική επιτροπή για την έγκριση της παρακάτω δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013.

 

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010

 

 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

Α. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης όπως παρακάτω

 

Α/A

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΝ

Α.Α.Υ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

1

70-7331.011

Κατασκευή 2 (δύο) συμβατικών αιθουσών Γυμνασίου – Λυκείου

21.167,28

Α/146

ΣΑΤΑ και ΟΣΚ

 

 

 

 

Β.  Αποδεσμεύει την πίστωση από τον αντίστοιχο ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 για την εξόφληση του 2ου λογαριασμού του έργου Κατασκευή 2 (δύο) συμβατικών αιθουσών Γυμνασίου – Λυκείου.

Το ΧΕΠ πληρωμής θα εξοφληθεί στον δικαιούχο βάσει νομίμων δικαιολογητικών.

 

Γ.  Εγκρίνει την με Α.Δ.Α.: ΒΛ92ΩΞΟ-ΗΡΥ    απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 22/2013

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

     Υπογραφή                                                                          Υπογραφές

 

 

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α