Απόφαση 22η

20/08/2015

Απόφαση 22η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                            

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ            

 

     Αριθ.Αποφ 22/2015

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  5ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για μείωση τελών ύδρευσης (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010)

Στις Οινούσσες  σήμερα την  11η του μηνός Μαίου 2015 και ώρα 11.00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 340/ 7-5-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος    Πρόεδρος

Δανιήλ Γεώργιος

2.Λεοντή Ελένη               τακτ. μέλος

 

3. Κατσιάνου Βαρβάρα          »

 

4. Χαλκιά Λουκία                  »

 

5.Ντούσλαζη Νίκη                »

 

                                                               

                                                                                 άν και νόμιμα εκλήθηκε

Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Βογιατζής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Λόγω του ότι ο Δήμος Οινουσσών εισέπραξε  τέλη ύδρευσης του έτους 2014 και συγκεκριμένα με το υπ. αριθ.0069/12-2-2015 Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των 18.788 Ευρώ  καθώς επίσης  με το  αριθ. 143/17-4-2015 Γραμμάτιο του ιδίου πιστωτικού Ιδρύματος, το ποσό των 9.692 Ευρώ, σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα έσοδα συνολικού ποσού 42.553,00 Ευρώ από την ΔΕΥΑ Ν. Χίου, στο πλαίσιο της υπ. αριθ.19/2014 προγραμματικής σύμβασης και της υπ. αριθ. 38189/3-6-2014 αντίστοιχης εγκριτικής της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου που είχε συνάψει ο Δήμος Οινουσσών μαζί της . Επίσης το σύνολο των εσόδων του έτους 2014 ανήλθε στο ποσό των 156.636,40 Ευρώ το οποίο υπερβαίνει το σύνολο των δαπανών ποσού 102.447,71 Ευρώ κατά το ποσό των 54.188,69 Ευρώ. Για τους παραπάνω λόγους και με δεδομένη την ύφεση που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης  καθώς επίσης την αυστηρή τήρηση της ανταποδοτικότητας της υπηρεσίας της ύδρευσης, προτείνω λοιπόν την μείωση των τελών ύδρευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών   εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

 

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Οινουσσών , λαμβάνοντας υπόψη την ανταποδοτικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας, την εισήγηση του προέδρου       κ. Στεφάνου Βογιατζή , καθώς επίσης το γεγονός ότι με τα επί πλέον έσοδα,  τα προϋπολογισθέντα δημοτικά τέλη καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Δήμος  για την συντήρηση ή βελτίωση των έργων και την λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας της προτείνει τις εξής τιμές των τελών ύδρευσης :

Α. Για τα κτίσματα εντός και εκτός οικισμού :

•        ετήσιο  πάγιο                                              25€

Ενώ για τα αγροτεμάχια εκτός οικισμού και τα οικόπεδα χωρίς κτίσματα εντός οικισμού :  ετήσιο πάγιο                                        15€

Οι καταναλώσεις γενικώς σε όλες τους υπόχρεους υδρολήπτες  θα χρεώνονται ως  εξής:

•        Από 0 κυβικά έως 80 κυβικά                     0,40 €

•        Από 81κυβικά έως 120 κυβικά                  0,50 €

•        Από 121 κυβικά  έως 160 κυβικά               0,60 €

•        Από 161 κυβικά έως 200 κυβικά                0,70 €

•        Από 201 κυβικά έως 220 κυβικά                1,10 €

•        Από 221 κυβικά έως 250 κυβικά                1,50 €

•        Από 251 κυβικά και πλέον                         2,00 €

•        Τέλος αρχικής σύνδεσης παροχής                20 €

Για τα Εκπαιδευτήρια (Σχολεία, Ναυτική σχολή,) η χρέωση  ανά κυβικό θα είναι 0,40 Ευρώ , ανεξαρτήτου καταναλώσεως της ποσότητας κ.μ. νερού.

Για αντικατάσταση υδρομετρητών  λόγω ζημίας υπαιτιότητα του καταναλωτή θα χρεώνεται το ποσό των 130 Ευρώ.

Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται από τον Δήμο Οινουσσών κάθε εξάμηνο και οι καταναλώσεις θα υπολογίζονται ανά εξάμηνο ως προτείνονται ανωτέρω.

Ακόμα και σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06 προτείνουμε την μείωση των τελών κατά 30% σε πολύτεκνες οικογένειες, όπως αυτές οι ιδιότητες οριοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία και σε οικογένειες που είτε οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους είναι Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και τους επιβαρύνουν, για μία παροχή και μόνο που θα έχουν στο όνομά τους.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψιν στα μέλη της επιτροπής τον παρακάτω  πίνακα που αφορά τα έσοδα – έξοδα του έτους 2014

ΕΣΟΔΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

Τέλη ύδρευσης έτους 2014

42.553,00

Επιχορήγηση αφαλάτωσης

31.952,00

Επιχορήγηση αφαλάτωσης ΠΟΕ (Χρηματικό Υπόλοιπο)

82.131,40

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

156.636,40

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ

Μισθοδοσία

26.844,49

Σύμβαση με ΔΕΥΑΧ

3.240,00

Λοιπές δαπάνες (αναλύσεις ύδατος, καθαρισμοί σωλήνων κλπ)

20.730,00

Προμήθειες αναλωσίμων (χλώριο, αργύλιο κλπ)

19.333,81

Προμήθεια παγίων (αντλίες, σωλήνες κλπ)

12.999,41

Επισκευές, συντηρήσεις & αποκαταστάσεις βλαβών

19.300,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

102.447,71

 

 

ΕΣΟΔΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ

54.188,69

 

 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα τα έσοδα είναι αυξημένα, οπότε προτείνω την αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης. 

Κατόπιν πήρε τον λόγο η κ.Λουκία Χαλκιά, δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας, η οποία είπε ότι δεν  ψηφίζει την αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης διότι έχει κάποιες επιφυλάξεις ως προς τα οικονομικά στοιχεία.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού  άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της: 

–        το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10

–        άρθρο 202 Ν.3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Οινουσσών  την μείωση τελών ύδρευσης, επανακαθορίζοντας και αναπροσαρμόζοντας τις τιμές   ως εξής :

 

Α. Για τα κτίσματα εντός και εκτός οικισμού :

•        ετήσιο  πάγιο                                              25€

Ενώ για τα αγροτεμάχια εκτός οικισμού και τα οικόπεδα χωρίς κτίσματα εντός οικισμού :  ετήσιο πάγιο                                        15€

Οι καταναλώσεις γενικώς σε όλες τους υπόχρεους υδρολήπτες  θα χρεώνονται ως  εξής:

•        Από 0 κυβικά έως 80 κυβικά                     0,40 €

•        Από 81κυβικά έως 120 κυβικά                  0,50 €

•        Από 121 κυβικά  έως 160 κυβικά               0,60 €

•        Από 161 κυβικά έως 200 κυβικά                0,70 €

•        Από 201 κυβικά έως 220 κυβικά                1,10 €

•        Από 221 κυβικά έως 250 κυβικά                1,50 €

•        Από 251 κυβικά και πλέον                         2,00 €

•        Τέλος αρχικής σύνδεσης παροχής                20 €

Για τα Εκπαιδευτήρια (Σχολεία, Ναυτική σχολή,) η χρέωση  ανά κυβικό θα είναι 0,40 Ευρώ , ανεξαρτήτου καταναλώσεως της ποσότητας κ.μ. νερού.

Για αντικατάσταση υδρομετρητών  λόγω ζημίας υπαιτιότητα του καταναλωτή θα χρεώνεται το ποσό των 130 Ευρώ.

Ακόμα και σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06 προτείνουμε την μείωση των τελών κατά 30% σε πολύτεκνες οικογένειες, όπως αυτές οι ιδιότητες οριοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία και σε οικογένειες που είτε οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους είναι Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και τους επιβαρύνουν, για μία παροχή και μόνο που θα έχουν στο όνομά τους.

Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται από τον Δήμο κάθε εξάμηνο και οι καταναλώσεις θα υπολογίζονται ανά εξάμηνο ως ανωτέρω.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   22/2015

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

                           Υπογραφές

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Δήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α