Απόφαση 23η

20/08/2015

Απόφαση 23η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                          

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

                                                                     

     Αριθ. Αποφ 23/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  6ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

ΘΕΜΑ: «΄΄Εγκριση δαπάνης και απ΄ ευθείας ανάθεση για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο΄΄Γεωτεχνική μελέτη και πρόταση για την κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Οινουσσών».

Στις Οινούσσες  σήμερα την  26η του μηνός Μαΐου 2015 και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 414/26-5-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος    Πρόεδρος

Δανιήλ Γεώργιος

2.Λεοντή Ελένη               τακτ. μέλος

 

3. Κατσιάνου Βαρβάρα          »

 

4.Ντούσλαζη  Νίκη                  »

 

5.Ηλιάδη Βαρβάρα                »

 

6.Χαλκιά Λουκία                    »

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξήγησε στα μέλη της οικονομικής  επιτροπής, το κατεπείγον του θέματος ότι δηλαδή επίκειται επιβολή προστίμων από την ΕΟΚ εάν δεν κλείσουν οι ΧΑΔΑ  και γι αυτό πρέπει  να συνταχθεί  η μελέτη το συντομότερο δυνατόν ούτως ώστε  να υπάρχει εναλλακτική μορφή αποκατάστασης ΧΑΔΑ με την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Γεωτεχνική μελέτη και πρόταση για το έργο  κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Οινουσσών".

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη και είπε τα εξής :

 

"Με την αριθ. 40/2015 απόφαση Δ.Σ. Οινουσσών, τροποποιήθηκε το τεχνικό πρόγραμμα και ο δημοτικός προϋπολογισμός του έτους 2015, με τη δημιουργία νέας εγγραφής με τίτλο                      " Γεωτεχνική μελέτη και πρόταση για την κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Οινουσσών ", με ΚΑ 70/7412.002 και πηγή χρηματοδότησης ΤΑΚΤΙΚΑ,  ποσού 7.000,00 ευρώ. Με την 45/2015 απόφαση Δ.Σ. Οινουσσών εγκρίθηκε ο φάκελος της μελέτης και η εκπόνησή της με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη μελετητή ή μελετητές, λόγω αδυναμίας σύνταξής της με ίδια μέσα.

Αντικείμενο της γεωτεχνικής μελέτης είναι η αξιολόγηση των υπαρχουσών γεωτεχνικών συνθηκών στην περιοχή της επέμβασης και η σύνταξη πρότασης κατασκευής του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), του Δήμου Οινουσσών. Η προεκτιμούμενη αμοιβή

της μελέτης ανέρχεται σε 5.954,92 (χωρίς τον ΦΠΑ) ή 6.907,70 ευρώ (με τον ΦΠΑ 16%) και αντιστοιχεί σε τάξη πτυχίου Α' στην κατηγορία "Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες" (Κατηγορία 21). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι η προεκτιμούμενη αμοιβή είναι κάτω του 30% του ορίου της Α' Τάξης για τις κατηγορίες μελετών 21 "Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες", η μελέτη μπορεί να ανατεθεί και με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σε μελετητή ή μελετητικό γραφείο που διαθέτει πτυχίο τουλάχιστον Α' τάξης στην εν λόγω κατηγορία (τα κατώτατα όρια πτυχίων έχουν καταργηθεί με το άρθρο 59 του Ν. 4278/14).

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε:

α) Για την ψήφιση πίστωσης ύψους 6.907,70 ευρώ του Κ.Α 70/7412.002 και πηγή χρηματοδότησης ΤΑΚΤΙΚΑ, για την εκπόνηση της μελέτης.

β) Να αναθέσετε σε μελετητή ή μελετητικού γραφείου που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα".

Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  103 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού Κώδικα και του αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10

 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

Α)1.Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 7.000,00 ευρώ του Κ.Α 70/7412.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για την " Γεωτεχνική μελέτη και πρόταση για την κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Οινουσσών ".

 2. Εγκρίνει την από 26-5-2015 Α.A.Y.

3. Αποδεσμεύει και ψηφίζει πίστωση ποσού 6.907,70 ευρώ (με τον ΦΠΑ 16%) από τον Κ.Α. 70/7412.002 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015, που θα δοθεί για τον πιο πάνω σκοπό.

 

Β) Αναθέτει στη μελετήτρια Τζώρα Επ. Ελένη Μεταλλειολόγο Μηχανικός, με ΑΦΜ 046739278 ΔΟΥ ΧΙΟΥ7411, διεύθυνση: Αγ. Κυριακής 46 82100 Χίος και τηλέφωνο 6977485034 που διαθέτει πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία 21 "Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες" .

Γ). Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παρακάτω νόμιμες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α  23/2015

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

Υπογραφή                                                                            Υπογραφές                  

                                                    Ακριβές αντίγραφο

                                                          Ο  Δήμαρχος

                                                           Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α