Απόφαση 24η

28/09/2011

Απόφαση 24η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: OINOYΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 2

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

Θέμα: "Κατακύρωση δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου επισκευή στέγης Γυμνασίου".

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  26η του μηνός Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 11.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1890/21-9-2011  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Καλαϊτζής Παναγιώτης

2.Χαλκιά Λουκία

2. Χαλκιά  Ευγενία

    3.Λεοντή Ελένη

 

4.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

5.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής:

Βάσει της αριθ. 20/2011 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας (πρόχειρου διαγωνισμού ) για το έργο επισκευή στέγης Γυμνασίου, εκδόθηκε από τον Δήμαρχο η διακήρυξη της δημοπρασίας η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα:  Πρόοδος της Χίου.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της οικονομ. Επιτροπής, την εισήγηση  της επιτροπής διαγωνισμού, το γεγονός ότι ουδεμία  ένσταση υποβλήθηκε καθώς και την διακήρυξη και συγγραφή των υποχρεώσεων, μετά των φύλλων των εφημερίδων εις τα οποία δημοσιεύθηκε περίληψη των όρων της διακηρύξεως και καλεί τούτα όπως αποφανθούν σχετικά.

Τα μέλη αφού ήλεγξαν μετά προσοχής τα υπό την κρίση των τεθέντα στοιχεία και του γεγονότος ότι ουδεμία ένσταση και αφού είδαν τις διατάξεις του ΠΔ 171/87 και του Ν.1418/84

Αποφασίζουν  ομόφωνα

1.Εγκρίνουν το πρακτικό της κατά την 12ην Σεπτεμβρίου 2011, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: "επισκευή στέγης Γυμνασίου", πρ/μού δαπάνης  13.200,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. κατά την οποία  μειοδότης ανακηρύχθηκε  η ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σ. – ΠΟΝΤΙΚΟΣ Ν.& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. ως προσενεγκών ποσοστό εκπτώσεως 2%  επί των τιμών του τιμολογίου.

 

2.Κατακυρώνουν τον διαγωνισμό για το έργο "επισκευή στέγης Γυμνασίου" στην ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σ. – ΠΟΝΤΙΚΟΣ Ν.& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

 

 3. Αναθέτουν στον Δήμαρχο ή στον Αντιδήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της συμβάσεως.

 

Η απόφαση πήρε α/α 24/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

          Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

Ακριβές αντίγραφο

Οινούσσες  28-9-2011

Ο  Αντιδήμαρχος

 

  Στέφανος  Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α