Απόφαση 24η

20/08/2015

Απόφαση 24η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

                                                   

     Αριθ. Αποφ 25/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  7ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

ΘΕΜΑ: «Ψήφιση πίστωσης  για εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης για πόσιμο νερό ».

Στις Οινούσσες  σήμερα την  2α του μηνός Ιουνίου 2015 και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 421/26-5-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος    Πρόεδρος

Δανιήλ Γεώργιος

2.Λεοντή Ελένη               τακτ. μέλος

 

3. Κατσιάνου Βαρβάρα          »

 

4.Ντούσλαζη  Νίκη                  »

 

5.Ηλιάδη Βαρβάρα                »

 

6.Χαλκιά Λουκία                    »

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία ανέφερε στην οικονομική επιτροπή: ότι θα πρέπει να συζητηθούν δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω επείγοντος το ένα αφορά την ψήφιση πίστωσης  για εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης για πόσιμο νερό και το δεύτερο αφορά την ψήφιση της πίστωσης για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Οινουσσών. Στη συνέχεια ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.  Τα μέλη Της Ο.Ε. ομόφωνα συμφώνησαν να συζητηθούν ανωτέρω θέματα.

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 "Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη(Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010)

Σύμφωνα με τις οποίες η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση της παρακάτω δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015.

.

 

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010

Την υπ. αριθ. 7/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η συγκεκριμένη προμήθεια.

                 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

Α. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης όπως παρακάτω

 

Α.Α.

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΝ

Α.Α.Υ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

1

25-7131.001

προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης για πόσιμο νερό.

15.000,00

A61

ΤΑΚΤΙΚΑ

 

 

 

 

Β.  Αποδεσμεύει τις πιστώσεις από τους αντίστοιχους ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 όπως ακριβώς αναφέρονται παραπάνω την οποία και ψηφίζει.

 

 

Γ.  Εγκρίνει την με Α.Δ.Α.: ΨΕΜΨΩΞΟ-0ΣΧ  , απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

    Υπογραφή                                                                           Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Δήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α