Απόφαση 27η

28/09/2011

Απόφαση 27η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 27η

 

 

Απόσπασμα  από το Πρακτικό της  8ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής ενώπιον του Πρωτοδικείου Χίου του Ευθυμίου Καραπιπέρη κατά του Δήμου Οινουσσών ποσού 373,52 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  26η του μηνός Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 11.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1890/21-9-2011  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Καλαϊτζής Παναγιώτης

2.Χαλκιά Λουκία

2. Χαλκιά  Ευγενία

    3.Λεοντή Ελένη

 

4.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

5.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπή. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη

 

Ο Δήμος Οινουσσών σύμφωνα με την αριθ. 6/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκρινε  τον διορισμό της πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Μαρίας Ξανθάκη για την εκδίκαση αγωγής απευθυνόμενη του Ευθυμίου Καραπιπέρη του Ανδρέα κατά του Δήμου Οινουσσών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χίου.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας, που ψηφίστηκε με την 27/2011απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την 5762/460/20-4-2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ,Τμήμα διοίκησης Νομού Χίου προβλέπεται σχετική πίστωση.  

Προτείνω την έγκριση και διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 373,52 σε βάρος του Κ.Α. 10/6111 του προϋπολογισμού έτους 2011.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της  το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, την εισήγηση του Προέδρου και τα έγγραφα που αναφέρονται σ’ αυτήν, μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1. Εγκρίνει, ψηφίζει  και διαθέτει συνολικό ποσό 373,52 € σε βάρος του    Κ.Α. 10.6111 του ισχύοντα  δημοτικού πρ/σμού του Δήμου Οινουσσών  προς την κ. Ξανθάκη Μαρία, πληρεξούσια δικηγόρου για την αμοιβή της για την  εκδίκαση αγωγής απευθυνόμενη του Ευθυμίου Καραπιπέρη του Ανδρέα κατά του Δήμου Οινουσσών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χίου ή σε οποιαδήποτε μεταναβολή οριστεί δικάσιμος.

 

2.Το χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα της δικαιούχου  βάσει νομίμων δικαιολογητικών.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Οινούσσες   28-9-2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Υπογραφές

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α