Απόφαση 27η

20/08/2015

Απόφαση 27η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

     Αριθ. Αποφ 27/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  7ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας ακινήτου μανδροστασίου στη θέση Βρυσίδια – Οινουσσών.

Στις Οινούσσες  σήμερα την  2α του μηνός Ιουνίου 2015 και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 421/26-5-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος    Πρόεδρος

Δανιήλ Γεώργιος

2.Λεοντή Ελένη               τακτ. μέλος

 

3.Κατσιάνου Βαρβάρα          »

 

4.Ντούσλαζη  Νίκη               »

 

5.Ηλιάδη Βαρβάρα                »

 

6.Χαλκιά Λουκία                   »

 

 

Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα  της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας που υπογράφουν η Επιτροπή διαγωνισμού, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του όπως ορίζει  το άρθρο 5 παρ. 6 και 7 του ΠΔ 270/81 και κάλεσε τα μέλη Οικ. Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση , την αριθ.20/2015 απόφασή της και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010

Αποφάσισε ομόφωνα

Α. Εγκρίνει και επικυρώνει το από 19/5/2015, πρακτικό δημοπρασίας δημοτικού  ακινήτου μανδροστασίου στη θέση Βρυσίδια – Οινουσσών, σύμφωνα με το οποίο τελευταίος πλειοδότης  ανακηρύχθηκε ο κ. Χρήστου Αντώνιος του Δημητρίου , ο οποίος και ανακηρύχθηκε τελευταίος πλειοδότης  με ποσό που προσέφερε 240,00 Ευρώ ετησίως.

Σχετική είναι επίσης η αριθ. 20/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή δημοπρασίας.

                   Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

    Υπογραφή                                                                           Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Δήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α