Απόφαση 2η

26/02/2014

Απόφαση 2η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                               

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ                

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  1ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

Αριθ. Αποφ 2/2014

 

ΘΕΜΑ: Ψηφίσεις πιστώσεων πρ/σμού 2014 για λειτουργικές δαπάνες του Δήμου Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  26η του μηνός Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 223/ 20-2-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι ( 6 ) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Χαλκιά Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

 

3.Λεοντή Ελένη

 

4.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

6.Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότι σύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 "Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη(Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010)

παρακαλούμε την οικονομική επιτροπή για την έγκριση των παρακάτω δαπανών και την ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014.

 

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010

 

 

                                                                 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

Α. Εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων όπως παρακάτω

 

Α.Α.

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΝ

Α.Α.Υ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

1

00-6421

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

196,64

Α/25

ΤΑΚΤΙΚΑ

2

00-6711.000

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές

3.616,11

Α/32

ΤΑΚΤΙΚΑ

3

10-6462

Δημοσίευση προκηρύξεων

3.000,00

Α/26

ΤΑΚΤΙΚΑ

 

Β.  Αποδεσμεύει τις πιστώσεις από τους αντίστοιχους ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 όπως ακριβώς αναφέρονται παραπάνω τις οποίες και ψηφίζει.

 

 

Γ.  Εγκρίνει τις με Α.Δ.Α.: ΒΙΕ7ΩΞΟ-ΦΑΘ, ΒΙΕ7ΩΞΟ-ΤΨΨ, ΒΙΕΕΩΞΟ-1Ι0, αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

    Υπογραφή                                                                           Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α