Απόφαση 30η

13/09/2012

Απόφαση 30η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Αριθ. Αποφ.: 30η

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  11ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Διορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας – κατάθεση παρεμβάσεως υπέρ του Δήμου Οινουσσών και σχετικού υπομνήματος αναφορικά με την αίτηση αναστολής εργασιών κατασκευής εξωτερικού κρηπιδώματος λιμένος Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  12η του μηνός Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1721/ 7-9-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (6) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Ηλιάδη Βαρβάρα

2.Χαλκιά Λουκία

 

3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Χαλκιά Ευγενία

 

5.Λεοντή Ελένη

 

6. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότι οι:

  1. Μαρία Λαιμού του Παντελεήμονος
  2. Πανάγος Λεμός του Κωνσταντίνου
  3. Μαρουκώ (Μαρίκα) συζ. Κωνσταντίνου Λύρα το γένος Πατέρα και
  4. Το εδρεύον στις Οινούσσες Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Οικολογίας και Περιβάλλοντος Οινουσσών», όπως νομίμως εκπροσωπείται κατέθεσαν την με αριθμό κατάθεσης 9911/2010 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ζητώντας να ακυρωθεί η ΚΥΑ με αριθμό 124420/19.04.2010  των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο Κατασκευή εξωτερικού κρηπιδώματος λιμένα Οινουσσών και λειτουργία Λιμένα» Ν.Α. Χίου .

Οι ανωτέρω αιτούντες με την με αριθμό 365/27.07.2012 αίτηση αναστολής ζήτησαν από το ανωτέρω Δικαστήριο την αναστολή εκτελέσεως της ανωτέρω αποφάσεως και δι’ αυτής του έργου της κατασκευής του εξωτερικού κρηπιδώματος και έλαβαν από το ανωτέρω δικαστήριο διαταγής προσωρινής διακοπής του έργου μέχρι να συζητηθεί η ως άνω αίτηση αναστολής ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ.

 

Ακολούθησε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 και εν συνεχεία στις 12 Αυγούστου 2012 κατά την οποία υποβλήθηκε αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου προς τους αιτούντες περί παραιτήσεως από το δικόγραφο και το αίτημα της αιτήσεως ακυρώσεως προκειμένου να επαναληφθούν οι εργασίες και να προχωρήσει η κατασκευή του έργου. Οι επαφές και συναντήσεις με τους εκπροσώπους των αιτούντων δεν τελεσφόρησαν. Οι αιτούντες παραμένουν αμετακίνητοι στη βούλησή τους να ανατρέψουν το σημαντικό αυτό έργο. Όπως διαφάνηκε στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 και στις 12 Αυγούστου 2012 και με βάση τις απόψεις, που κατατέθηκαν, η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου είναι σύμφωνη ο Δήμος μας να υπερασπιστεί την ολοκλήρωση του έργου και το δημόσιο συμφέρον και να περιφρουρήσει τα δικαιώματα της συντριπτικής πλειοψηφίας του οινουσσιακού λαού, που επιθυμούν να πραγματοποιηθεί το έργο.

Μετά ταύτα και με βάση το άρθρο 49 του π.δ. 18/1998 όπως ισχύει, που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας:

«Στη δίκη της αιτήσεως ακυρώσεως δύναται να παρέμβει μόνο όποιος έχει έννομο συμφέρον στη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξεως».

Συνεπώς ο Δήμος μας, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον στη διατήρηση σε ισχύ της προσβαλλόμενης ΚΥΑ, διότι έχει εκπονήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, προμελέτες και σχέδια και έχει δαπανήσει σημαντικό κόπο και χρηματικά ποσά για να φτάσει το έργο μέχρι το στάδιο της υλοποίησής του, ωφελούμενοι δε από το έργο του κρηπιδώματος θα είναι όλοι οι δημότες και κάτοικοι των Οινουσσών, εισηγούμαστε να ασκήσει παρέμβαση υπέρ της διατηρήσεως της προσβαλλόμενης ΚΥΑ και να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος με δικαίωμα παράστασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να καταθέσει τα απαιτούμενα δικόγραφα και να παραστεί υπέρ του Δήμου Οινουσσών.

 

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

διορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Δανιήλ,  Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Οινουσσών στη συζήτηση για την αίτηση ακυρώσεως η οποία έχει προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 28ης Νοεμβρίου 2012 ή όποτε αυτή μετ’ αναβολή συζητηθεί στο αρμόδιο Τμήμα ή σε άλλο δικαστικό σχηματισμό του ανωτέρω Δικαστηρίου καθώς και στη συζήτηση για την αίτηση αναστολής σε όποια δικάσιμο του αρμοδίου δικαστικού σχηματισμού προσδιοριστεί. Ομοίως παρέχεται η πληρεξουσιότητα στον Πρόεδρο της Ο.Ε. κ. Στέφανο Βογιατζή να υπογράψει ενώπιον της Συμβολαιογράφου Χίου κ. Στυλιανής Κανάριου, το σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για την νομιμοποίηση του ανωτέρω πληρεξουσίου Δικηγόρου παρέχοντας σ’ αυτόν τις όλες τις απαιτούμενες εντολές.

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 30/2012

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

Υπογραφή                                                                          Υπογραφές

Οινούσσες 13-9-2012

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α