Απόφαση 30η

26/09/2011

Απόφαση 30η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                           

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 30η

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  8ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου  του Δήμου Οινουσσών στην υπ. αριθ. 111/2011 αγωγή που εκδικάζεται στο Ειρηνοδικείο Χίου στη δικάσιμο της 23-9-2011  ή σε κάθε μεταναβολή δικάσιμο.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  26η του μηνός Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 11.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1890/21-9-2011  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Καλαϊτζής Παναγιώτης

2.Χαλκιά Λουκία

2. Χαλκιά  Ευγενία

    3.Λεοντή Ελένη

 

4.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

5.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα  εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής την με αριθμό 111/2011 αγωγή που εκδικάζεται στο Ειρηνοδικείο Χίου στη δικάσιμο  της 23-9-2011 ή σε κάθε μεταναβολή δικάσιμο κατά του Δήμου Οινουσσών. Για την αντιμετώπιση των νομικών ζητημάτων της αγωγής αυτής που έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα και επειδή απαιτούνται εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία προτείνεται η δικηγόρος  Χίου κ. Μαρία Μιχ.Ξανθάκη

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Το άρθρο 74 του ν.3852

Την από 8-2-2010 με αριθμό  κατάθεσης 454/60.ΕΡΓ.Μ 8-3-2010 αγωγή

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο , την Μαρία Μιχ. Ξανθάκη κατά την εκδίκαση της αγωγής αυτής  κατά την ανωτέρω δικάσιμο   ή σε οποιαδήποτε μεταναβολή οριστεί δικάσιμος.
  2. Η αμοιβή της δικηγόρου καθορίζεται σύμφωνα με το πινάκιο αμοιβής που προβλέπεται στον πίνακα δικηγόρων.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                               Τα μέλη

Υπογραφή                                                                                                Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α