Απόφαση 33η

25/10/2011

Απόφαση 33η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ        

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 33η

       

 

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  9ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας προέγκρισης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην κ. Καββάδα Αικατερίνη, λόγω αλλαγής χρήσης (Ν.Ομίλου), από Καφενείο- Αναψυκτήριο σε Καφενείο-Αναψυκτήριο – Εστιατόριο.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  25η του μηνός Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2055/20-10-2011  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Ηλιάδη Βαρβάρα

2.Χαλκιά Λουκία

2.Καλαϊτζής Παναγιώτης

    3Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Λεοντή Ελένη

 

5.Χαλκιά Ευγενία

 

 

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη της Δημαρχιακής Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.  2013/ 13-10-2011 αίτηση της Καββάδα Αικατερίνης  για ίδρυση καταστήματος Υ/Εντος, με ονομασία  "Καφενείο – Αναψυκτήριο – Εστιατόριο", λόγω αλλαγής χρήσης  του ήδη υπάρχοντος καταστήματος, σύμφωνα με την οποία μας προσκόμισε τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής και το παράβολο που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα.

Γι ΄ αυτό θα πρέπει  αφού ελέγξουμε τα δικαιολογητικά  να χορηγήσουμε την προέγκριση της αδείας του καταστήματος.

Τα μέλη αφού ήλεγξαν μετά προσοχής τα υπό την κρίση των τεθέντα στοιχεία και αφού έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις  του Ν. 3852/10

Αποφασίζουν  ομόφωνα

 

Χορηγούν την  άδεια προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Υ/Εντοςμε ονομασία  Καφενείο-Αναψυκτήριο-Εστιατόριο, που βρίσκεται στις Οινούσσες και  ειδικότερα  στη θέση Ζέπαγα, (Ν.΄Ομιλος) στην  Καββάδα Αικατερίνη .

3.Εξουσιοδοτούντον Πρόεδρο της Δ.Ε.  για τις νόμιμες ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 33/2011

 

Συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται νόμιμα.

 

Οινούσσες  25 Οκτωβρίου  2011

Ο   Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                            Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

O Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α