Απόφαση 34η

07/12/2013

Απόφαση 34η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ        

 

     Αριθ.Αποφ 34/2013

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  9ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας».

Στις Οινούσσες  σήμερα την  7η του μηνός Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12.30 μ.μ.στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1839/ 4-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Ηλιάδη Βαρβάρα

2.Χαλκιά Λουκία

2. Λεοντή Ελένη

        3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Χαλκιά Ευγενία

 

5.Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την υπ. αριθ. 69/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου "βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας" από πιστώσεις ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ.

 

Βάσει της 33/2013 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης πρόχειρης ανοικτής δημοπρασίας για το έργο "βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας" από πιστώσεις ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη της δημοπρασίας η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Πολίτης.

 

Συνολικά έλαβαν μέρος στη δημοπρασία 5 ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με το από 28-11-2013 πρακτικό διαγωνισμού. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της οικονομ. Επιτροπής, την εισήγηση  της επιτροπής διαγωνισμού, το γεγονός ότι ουδεμία  ένσταση υποβλήθηκε καθώς και την διακήρυξη και συγγραφή των υποχρεώσεων, μετά των φύλλων των εφημερίδων εις τα οποία δημοσιεύθηκε περίληψη των όρων της διακηρύξεως και καλεί τούτα όπως αποφανθούν σχετικά.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για την κατακύρωση της δημοπρασίας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου και αφού είδε τις διατάξεις του ΠΔ 171/87 και του Ν.1418/84

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.Εγκρίνει το πρακτικό της κατά την 28ην Νοεμβρίου 2013 επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: ΄΄ βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας΄΄, πρ/μού δαπάνης 50.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. κατά την οποία  μειοδότης ανακηρύχθηκε  ο Αποστολής Νικόλαος, ως προσενεγκών ποσοστό εκπτώσεως 21,00%  επί των τιμών του τιμολογίου.

 

2.Κατακυρώνει τον διαγωνισμό για το έργο  " Βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας"  στονΑποστολή Νικόλαο.

 

 3. Αναθέτει στον Δήμαρχο ή στον Αντιδήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της συμβάσεως.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 34/2013.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

                                   

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

          Υπογραφή                                                             Υπογραφές

 

 Ακριβές αντίγραφο

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α