Απόφαση 36η

28/11/2011

Απόφαση 36η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: OINOYΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 36η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

Θέμα: Κατακύρωση δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου "Βελτίωση  δικτύου εσωτερικής οδοποιίας".

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  28η του μηνός Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2217 /21-11-2011  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (6) μέλη:

 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1. Χαλκιά Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

 

    3.Λεοντή Ελένη

 

4.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

5.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

6.Kαλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής:

Βάσει της αριθ. 34/2011 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας (πρόχειρου διαγωνισμού) για το έργο βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας, εκδόθηκε από τον Δήμαρχο η διακήρυξη της δημοπρασίας η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα:  Πρόοδος της Χίου.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της οικονομ. Επιτροπής, την εισήγηση  της επιτροπής διαγωνισμού, το γεγονός ότι ουδεμία  ένσταση υποβλήθηκε καθώς και την διακήρυξη και συγγραφή των υποχρεώσεων, μετά των φύλλων των εφημερίδων εις τα οποία δημοσιεύθηκε περίληψη των όρων της διακηρύξεως και καλεί τούτα όπως αποφανθούν σχετικά.

Τα μέλη αφού ήλεγξαν μετά προσοχής τα υπό την κρίση των τεθέντα στοιχεία και του γεγονότος ότι ουδεμία ένσταση και αφού είδαν τις διατάξεις του ΠΔ 171/87 και του Ν.1418/84

Αποφασίζουν  ομόφωνα

1.Εγκρίνουν το πρακτικό της κατά την 18ην Νοεμβρίου 2011, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: "Βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας", πρ/μού δαπάνης  65.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. κατά την οποία  μειοδότης ανακηρύχθηκε  η  ΑΠΛΕΘΡΟΝ ΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ ως προσενεγκών ποσοστό εκπτώσεως 2%  επί των τιμών του τιμολογίου.

 

2.Κατακυρώνουν τον διαγωνισμό για το έργο "Βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας" στην  ΑΠΛΕΘΡΟΝ ΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ.

 

 3. Αναθέτουν στον Δήμαρχο ή στον Αντιδήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της συμβάσεως.

 

Η απόφαση πήρε α/α 36/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

          Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

Ακριβές αντίγραφο

Οινούσσες  28-11-2011

Ο  Αντιδήμαρχος

 

  Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α