Απόφαση 37η

21/08/2015

Απόφαση 37η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

                                                   

     Αριθ. Αποφ 37/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  7ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

ΘΕΜΑ: « Ψήφιση  πίστωσης  για εκτέλεση εργασίας χρωματισμός δρόμων οικισμού ».

Στις Οινούσσες  σήμερα την  2α του μηνός Ιουνίου 2015 και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 421/26-5-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος    Πρόεδρος

Δανιήλ Γεώργιος

2.Λεοντή Ελένη               τακτ. μέλος

 

3.Κατσιάνου Βαρβάρα          »

 

4.Ντούσλαζη  Νίκη               »

 

5.Ηλιάδη Βαρβάρα                »

 

6.Χαλκιά Λουκία                   »

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία εισηγούμενος το θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 "Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη(Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010)

Σύμφωνα με τις οποίες η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση της παρακάτω δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015.

Στη συνέχεια η κ. Λουκία Χαλκιά , Δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας ζήτησε τον λόγο από τον κ. Πρόεδρο και ανέφερε τα εξής: Hπαράταξής μας και εγώ προσωπικά ψηφίσαμε τον προηγούμενο Δεκέμβριο τον προϋπολογισμό του 2015 με την ειλικρινή βούληση και την βάσιμη προοπτική να εκτελεστούν όλα τα μικρής κλίμακας τοπικά έργα του προγράμματος δράσης και της ασφαλούς διαχείρισης πόρων υλικών και ανθρώπινων. Αντ΄ αυτού καλούμαστε σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή γι΄ άλλη μια φορά, με απατηλές υποσχέσεις να συμπράξουμε στην προκλητικά κλιμακούμενη «πρακτική» παραγκωνισμού της διαφάνειας, χαρακτηρισμού όλων των προγραμματισμένων έργων ως  κατεπειγόντων, απασχόλησης προσωπικού χωρίς αυτοί να είναι εργαζόμενοι, αναπαραγωγής μεθόδων και αντιλήψεων, που δεν αρμόζουν σε μια σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τις πρακτικές αυτές καταδικάζω με τη σημερινή ψήφο μου και επιφυλάσσομαι στη χρήση κάθε νόμιμου μέσου για την επιτακτική εξάλειψη της αυθαιρεσίας και της αδιαφάνειας.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Βογιατζής απάντησε στην δημοτική σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Λουκία Χαλκιά ότι,  όλα τα προγραμματισμένα – εγκριθέντα και ψηφισθέντα ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο έργα του τεχνικού προγράμματος, εκτελούνται κανονικά και με πλήρη διαφάνεια.( Σχετική η υπ. αριθ. 63/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών). Επίσης ανέφερε στην κ. Χαλκιά ότι  γνωρίζει πολύ καλά από την προηγούμενη θητεία της που ήταν δημοτική σύμβουλος, πως τα έργα και οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι απαραίτητα να γίνονται τόσο για την αντιμετώπιση των  λειτουργικών αναγκών των σχολείων και των υπηρεσιών του Δήμου ύδρευσης- καθαριότητας –κήπων, όσο και για την καλή εικόνα και προβολή του νησιού μας προς τους κατοίκους και τους τουρίστες που επισκέπτονται τον τόπο μας.

 

Κατόπιν ζήτησε από τα μέλη της Ο.Ε να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση

 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

 

Α. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης όπως παρακάτω

 

Α.Α.

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΝ

Α.Α.Υ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

1

20/7333.001

Χρωματισμός δρόμων οικισμού

20.000,00

A/59

ΤΑΚΤΙΚΑ

 

 

 

 

Β.  Αποδεσμεύει την πίστωση από τον αντίστοιχο ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 όπως ακριβώς αναφέρεται παραπάνω την οποία και ψηφίζει.

 

 

Γ.  Εγκρίνει την με Α.Δ.Α 6ΥΣΒΩΞΟ-ΗΥΣ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

    Υπογραφή                                                                           Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Δήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α