Απόφαση 37η

18/11/2011

Απόφαση 37η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 37η       

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  11ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων του ισχύοντα δημοτικού πρ/σμού του Δήμου Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  28ητου μηνός Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2217/ 21-11-2011  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (6) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Χαλκιά Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

 

    3. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

4.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

5.Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

6.Λεοντή Ελένη

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότισύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 "Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη(Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010)

παρακαλούμε την οικονομική επιτροπή για την έγκριση των παρακάτω δαπανών και την ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011.

 

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010

 

Αποφάσισε ομόφωνα

Α.

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

 

 

 

 

 

 

 

 

A.A

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΝ

A.A.Y.

 

1

25-7312.003

Καθαρισμός σωλήνων λιμνοδεξαμενής

6.600,00 €

Β132

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

2

25-7336.008

Συντήρηση αντλιοστασίων

6.600,00 €

Β133

ΓΕΝΙΚΑ

3

25-7336.002

Καθαρισμός δεξαμενών ύδατος

6.600,00 €

Β134

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

4

45-7331.002

Διευθέτηση διαδρόμων Νεκροταφείου

5.000,00 €

Β135

ΓΕΝΙΚΑ

5

45-7331.003

Xρωματισμός χώρων νεκροταφείου

6.500,00 €

Β136

ΓΕΝΙΚΑ

6

70-7331.006

Συντήρηση Δημοτικού σταδίου

11.500,00 €

Β137

ΣΑΤΑ '11

7

70-7336.002

Διάνοιξη και καθαρισμός χειμάρρων

6.600,00 €

Β138

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

8

70-7336.003

Επισκευή και συντήρηση παγκακιών-κολωνακίων φωτισμού λιμένος

10.000,00 €

Β139

ΓΕΝΙΚΑ

 

 

Β.  Αποδεσμεύει τις πιστώσεις από τους αντίστοιχους ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 όπως ακριβώς αναφέρονται παραπάνω τις οποίες και ψηφίζει.

 

Γ.  Εγκρίνει τις με ΑΔΑ:

 

457ΡΩΞΟ-7ΜΨ, 457ΡΩΞΟ-ΟΟ8, 457ΡΩΞΟ-64Φ, 457ΡΩΞΟ-45Ι, 457ΡΩΞΟ-ΟΟ2, 457ΡΩΞΟ-ΡΡΛ, 457ΡΩΞΟ-Φ6Δ, 457ΡΩΞΟ-Η9Π. αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 37/2011

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

  Υπογραφή                                                                          Υπογραφές

Οινούσσες  28-11-2011

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α