Απόφαση 39η

14/12/2011

Απόφαση 39η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ        

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 39η       

 

 

 

Από το Πρακτικό της  12ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας προέγκρισης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στον κ. Σαργό Βασίλειο.

Στις Οινούσσες  σήμερα την  14η του μηνός  Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 13.30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2329/12-12-2011  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Χαλκιά Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

2. Καλαϊτζής Παναγιώτης

    3.Λεοντή ΕΛένη

 

4.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

5.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

Ο Πρόεδρος  ανέφερε στα μέλη ότι υπάρχει ένα   θέμα  εκτός της ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθεί λόγω επείγοντος που αφορά την ψήφιση πίστωσης για την αποζημίωση  δημοτικών συμβούλων και μελών οικονομικής επιτροπής, λόγω λήξεως του οικονομικού έτους και ζήτησε από τα μέλη αν συμφωνούν να το συζητήσουν. Τα μέλη της Ο.Ε. ομόφωνα συμφώνησαν να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας προέγκρισης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στον κ. Σαργό Βασίλειο.

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.  2303/ 7-12-2011 αίτηση του κ. Σαργού Βασιλείου για ίδρυση καταστήματος Υ/Εντος , με ονομασία  "Οπωροπαντοπωλείο", σύμφωνα με την οποία μας προσκόμισε τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής και το παράβολο που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα.

Γι ΄ αυτό θα πρέπει  αφού ελέγξουμε τα δικαιολογητικά  να χορηγήσουμε την προέγκριση της αδείας του καταστήματος.

Τα μέλη αφού ήλεγξαν μετά προσοχής τα υπό την κρίση των τεθέντα στοιχεία και αφού έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις  του Ν. 3852/10

Αποφασίζουν  ομόφωνα

 

Χορηγούν την  άδεια προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Υ/Εντοςμε ονομασία  οπωροπαντοπωλείο, που βρίσκεται στις Οινούσσες   στον κ. Σαργό Βασίλειο του Γεωργίου.

3.Εξουσιοδοτούντον Πρόεδρο της 0.Ε.  για τις νόμιμες ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 39/2011

 

Συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται νόμιμα.

 

Οινούσσες  14 Δεκεμβρίου  2011

Ο   Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                            Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

O Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α