Απόφαση 3η

16/01/2015

Απόφαση 3η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ        

 

     Αριθ.Αποφ 3/2015

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  1ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς ακινήτου (παλαιάς διώροφης ασκεπούς οικίας και αγροτεμαχίου) από ιδιώτη στη θέση Αγίου Νικολάου και Αγίου Γεωργίου Οινουσσών.

Στις Οινούσσες  σήμερα την 16η του μηνός Iανουαρίου 2015 και ώρα 10π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.9 / 12-1-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη:

 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος (τακτ.μέλος)

1.Δανιήλ Γεώργιος (τακτ. μέλος)

2.Λιγνός Κωνσταντίνος(αναπλ.μέλος)

2.Χαλκιά Λουκία (τακτ. μέλος)

3.Μούντουλας Χρήστος(αναπλ.μέλος)

 

4.Ντούσλαζη Νίκη (τακτ.μέλος)

 

5.Μαγγανάς Μιχαήλ (αναπλ.μέλος)

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής  τα εξής:

Η κ. Κυριακή Ιωάννου Φράγκου προτίθεται να δωρίσει στον Δήμο Οινουσσών ένα ακίνητο με παλαιά διώροφη ασκεπή οικία εκτάσεως τ.μ. 53,86 στον όροφο και εκτάσεως τ.μ., 53,86 στο ισόγειο εντός οικοπέδου εκτάσεως τ.μ., 97,07 σύμφωνα με το από Οκτωβρίου του 2003 τοπογραφικό διάγραμμα της αρχιτέκτονας μηχανικού Ζωής Ι. Παπαλά, που βρίσκεται στη θέση Αγίου Νικολάου Οινουσσών για κοινωφελή σκοπό και ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση ΄Αγιος Γεώργιος δίπλα στου Καρόζη για δενδροφύτευση.

Θα πρέπει να αποδεχθούμε την ανωτέρω δωρεά και να εξουσιοδοτήσουμε τον Δήμαρχο για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.Αποδέχεται  την δωρεά προς τον Δήμο Οινουσσών ενός ακινήτου με παλαιά διώροφη ασκεπή οικία εκτάσεως τ.μ. 53,86 στον όροφο και εκτάσεως τ.μ., 53,86 στο ισόγειο εντός οικοπέδου εκτάσεως τ.μ., 97,07 σύμφωνα με το από Οκτωβρίου του 2003 τοπογραφικό διάγραμμα της αρχιτέκτονας μηχανικού Ζωής Ι. Παπαλά, που βρίσκεται στη θέση Αγίου Νικολάου Οινουσσών για κοινωφελή σκοπό και ένα αγροτεμάχιο  που βρίσκεται στη θέση ΄Αγιος Γεώργιος δίπλα στου Καρόζη για δενδροφύτευση.

 

2.Η αμοιβή της συμβολαιογράφου- δικηγόρου θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 00-6111 οικον. έτους 2015.

 

3.Εγκρίνει την από 16-1-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

4.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Οινουσσών κ. Στέφανο Βογιατζή για την υπογραφή   κάθε σχετικού εγγράφου και του δωρητηρίου συμβολαίου και για την αποστολή ευχαριστηρίου επιστολής στην δωρήτρια..

 

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

       
   

Τα Μέλη

 

Υπογραφές

 

Ο Πρόεδρος

 

Υπογραφή

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α