Απόφαση 40η

14/12/2011

Απόφαση 40η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ         

ΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 40η        

 

 

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  12ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης  για αποζημίωση δημοτικών συμβούλων, μελών οικονομικής επιτροπής και αμοιβής πολιτικού μηχανικού με μίσθωση έργου.

Στις Οινούσσες  σήμερα την  14η του μηνός  Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 13.30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2329/12-12-2011  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Χαλκιά Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

2. Καλαϊτζής Παναγιώτης

     3.Λεοντή ΕΛένη

 

4.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

5.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

Ο Πρόεδρος  ανέφερε στα μέλη ότι υπάρχει ένα   θέμα  εκτός της ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθεί λόγω επείγοντος που αφορά την ψήφιση πίστωσης για την αποζημίωση  δημοτικών συμβούλων και μελών οικονομικής επιτροπής, και αμοιβής πολιτικού μηχανικού με μίσθωση έργου,  λόγω λήξεως του οικονομικού έτους και ζήτησε από τα μέλη αν συμφωνούν να το συζητήσουν. Τα μέλη της Ο.Ε. ομόφωνα συμφώνησαν να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης  για αποζημίωση δημοτικών συμβούλων, μελών οικονομικής επιτροπής και αμοιβής πολιτικού μηχανικού με μίσθωση έργου.

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής ότι  θα πρέπει  να εγκρίνουμε την δαπάνη και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 006122 για την Αποζημίωση των δημοτικών συμβούλων και μελών της Οικονομικής επιτροπής  για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις καθώς και αμοιβής πολιτικού μηχανικού με μίσθωση έργου.

Τα μέλη αφού ήλεγξαν μετά προσοχής τα υπό την κρίση των τεθέντα στοιχεία και αφού έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις  του Ν. 3852/10

Αποφασίζουν  ομόφωνα

 

Εγκρίνουν την δαπάνη και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 006122 για την αποζημίωση δημοτικών συμβούλων και  μελών της οικονομικής επιτροπής προκειμένου να αποζημιωθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις.

Επίσης εγκρίνουν την δαπάνη και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30/6117 για την αμοιβή του πολιτικού μηχανικού με μίσθωση έργου.

Εγκρίνουν την από 13-12-2011 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ : 456ΖΩΞΟ-Ν27 για  την αποζημίωση δημοτικών συμβούλων και των μελών της  οικονομικής επιτροπής.

Εγκρίνουν την από 14-12-2011 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ : ΒΟΖΦΩΞΟ-6ΜΩ, για την αμοιβή του πολιτικού μηχανικού με μίσθωση έργου.

Εξουσιοδοτούντον Πρόεδρο της 0.Ε.  για τις νόμιμες ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  40/2011

 

Συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται νόμιμα.

 

Οινούσσες  14 Δεκεμβρίου  2011

Ο   Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                            Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

O Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α