Απόφαση 41η

21/08/2015

Απόφαση 41η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ            

 

     Αριθ.Αποφ 41/2015

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  8ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου με την επωνυμία Εστιατόριο- Πατερόνησο.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  15ητου μηνός Ιουνίου 2015 και ώρα 19.00 στην αίθουσα Μαρίας Παντ. Λαιμού στις Οινούσσες συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 526/10-6-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος    Πρόεδρος

Δανιήλ Γεώργιος

2.Λεοντή Ελένη               τακτ. μέλος

 

3.Κατσιάνου Βαρβάρα          »

 

4.Ντούσλαζη  Νίκη               »

 

5.Ηλιάδη Βαρβάρα                »

 

6.Χαλκιά Λουκία                   »

 

 

 Ο κ. Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Νόμου 3463/2006 η εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων γίνεται με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απ’ ευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο.

 Με την αριθ. 19/2015 απόφασή μας καθορίστηκαν οι όροι εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου με την επωνυμία εστιατόριο «Πατερόνησο».

Περίληψη της διακήρυξης δημοπράτησης του ανωτέρω δημοτικού ακινήτου δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ.

Η Δημοπρασία έγινε στις 26 Μαΐου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. ενώπιου της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού του Δήμου, κατά την οποία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος.

Σύμφωνα με την διακήρυξη η δημοπρασία επαναλήφθηκε στις 2 Ιουνίου 2015 με τους ίδιους όρους, κατά την οποία προσήλθε ένας ενδιαφερόμενος.

Θέτω υπόψη σας τα ανωτέρω πρακτικά και παρακαλώ να εγκρίνεται:

α)  Το πρακτικό της άγονης δημοπρασίας και

β) Το πρακτικό της επαναληπτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με το οποίο ανακηρύχθηκε τελευταίος πλειοδότης ο κ. Βογιατζής Γεώργιος του Δημητρίου που προσέφερε ενοίκιο ποσού 250,00 Ευρώ, μηνιαίως.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα από  26 Μαΐου 2015  και από 2 Ιουνίου 2015 πρακτικά διαγωνισμού, την διακήρυξη, το Π.Δ.270/81 ,τα άρθρα 103 και 192 του Ν.3463/2006 τις διατάξεις του άρθρου του 72 και 75 του Ν. 3852/2010  , μετά  από διαλογική συζήτηση

 

                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

1.Εγκρίνει και επικυρώνει α) το από  26 Μαΐου 2015 πρακτικό διαγωνισμού της άγονης δημοπρασίας , του δημοτικού ακινήτου με την επωνυμία «εστιατόριο –Πατερόνησο »,  κατά την οποία δεν προσήλθε  κανείς ενδιαφερόμενος και β) το από  2α Ιουνίου 2015 πρακτικό διαγωνισμού της επαναληπτικής δημοπρασίας του ανωτέρω ακινήτου, σύμφωνα με το οποίο ανακηρύχθηκε τελευταίος πλειοδότης                         ο κ. Βογιατζής Γεώργιος του Δημητρίου που προσέφερε ενοίκιο ποσού 250,00 Ευρώ, μηνιαίως.

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

  Υπογραφή                                                                Υπογραφές                          

                                                  

                                       Ακριβές αντίγραφο

                                          Ο  Δήμαρχος

 

                                       Στέφανος Βογιατζής

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α