Απόφαση 48η

12/11/2012

Απόφαση 48η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ        

     Αριθ.Αποφ 48/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  13ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

ΘΕΜΑ: «Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια επίπλων και σκευών για το Πνευματικό Κέντρο Οινουσσών».

Στις Οινούσσες  σήμερα την 10ητου μηνός Νοεμβρίου 2012 και ώρα 20.00 στην αίθουσα Μαρίας Π. Λαιμού συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.1977 / 6-11-2012  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 6 ) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Χαλκιά Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

 

3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Hλιάδη Βαρβάρα

 

5.Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

6. Λεοντή Ελένη

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα εκτός  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότισύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 "Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη(Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010) η οικονομική επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012 που αφορά τηνεκτέλεση της προμήθειας επίπλων και σκευών για το Πνευματικό Κέντρο Οινουσσών  .

 

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου για την ανάγκηπρομήθειας επίπλων και σκευών για το Πνευματικό Κέντρο Οινουσσών  .

και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Αποφάσισε ομόφωνα

 

Α.ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ  ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΟΠΩΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ

 

Α.Α.

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΝ

Α.Α.Υ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

1

10-7133.002

Προμήθεια επίπλων και σκευών για το Πνευματικό

Κέντρο Οινουσσών

10.000,00

Α/161

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ

 

 

Β.  Αποδεσμεύει την πίστωση από τον αντίστοιχο ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 όπως ακριβώς αναφέρεται παραπάνω την οποία και ψηφίζει.

 

Γ.  Εγκρίνει την από 09-11-2012  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης.

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 48/2012

Συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται νόμιμα.

Οινούσσες  12  Νοεμβρίου 2012

Ο   Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                            Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α