Απόφαση 4η

16/01/2015

Απόφαση 4η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ        

 

     Αριθ.Αποφ 4/2015

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  1ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ : Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για νομική υποστήριξη  των φερόμενων ως κατηγορουμένων  αιρετών και υπαλλήλου του Δήμου Οινουσσών, σύμφωνα με το Β13/402 κατηγορητήριο  της εισαγγελίας Πρωτοδικείου Χίου για την εκδίκαση της κατηγορίας εναντίον τους, κατά τη δικάσιμο της 2-2-2015 ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χίου και σε κάθε τυχόν μεταναβολή δικασίμου.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την 16ητου μηνός Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 9/12-1-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη:

 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος (τακτ.μέλος)

1.Δανιήλ Γεώργιος (τακτ. μέλος)

2.Λιγνός Κωνσταντίνος(αναπλ.μέλος)

2.Χαλκιά Λουκία (τακτ. μέλος)

3.Μούντουλας Χρήστος(αναπλ.μέλος)

 

4.Ντούσλαζη Νίκη (τακτ.μέλος)

 

5.Μαγγανάς Μιχαήλ (αναπλ.μέλος)

 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη και είπε τα εξής :

Σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παραγ.5 του άρθρ.244 του ν. 3852/2010, ως αντικαταστάθηκε με το αριθ. 51 ν.3979/2011 ΄΄οι δήμοι υποχρεούνται στη νομική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σ΄ αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.  Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος με έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του ν. 3852/2010 αντίστοιχα.  Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και περιφερειών΄΄.

Επειδή πρέπει να εκπροσωπηθούν και να υποστηριχτούν με νομική κάλυψη εκ του Δήμου Οινουσσών, οι φερόμενοι  ως κατηγορούμενοι αιρετοί  καθώς και υπάλληλος του Δήμου Οινουσσών, σύμφωνα με το Β13/402 κατηγορητήριο  της εισαγγελίας Πρωτοδικείου Χίου, για την εκδίκαση της κατηγορίας εναντίον τους , κατά τη δικάσιμο της 2-2-2015 ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χίου, θα πρέπει να διοριστεί πληρεξούσιος Δικηγόρος στη Χίο για να αναλάβει αυτήν την υπόθεση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  103 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού Κώδικα και του αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10,    

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

 

1. Διορίζει ως Δικηγόρο του Δήμου την κ. Μαρία Ξανθάκη, δικηγόρο Χίου,  να εκπροσωπήσει τους φερόμενους ως κατηγορούμενους αιρετούς και υπάλληλο του Δήμου Οινουσσών, σύμφωνα με το Β13/402 κατηγορητήριο  της εισαγγελίας Πρωτοδικείου Χίου για την εκδίκαση της κατηγορίας εναντίον τους,  κατά τη δικάσιμο της 2-2-2015 ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χίου και σε κάθε τυχόν μεταναβολή δικασίμου.

 

2. Εγκρίνει τα αιτήματα των αιρετών και του Δημοτικού υπαλλήλου , διότι θεωρεί ότι δεν φέρουν καμία  ευθύνη για την πρόκληση του ατυχήματος της σωματικής βλάβης του Αλέξανδρου Μπαλατζία , για την οποία κατηγορούνται ως μέλη της Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής  και διότι η δίωξη αυτή αφορά την ιδιότητά τους ως μελών και μόνον της σχολικής επιτροπής, χωρίς οι ίδιοι να υπέπεσαν σε οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά εκ προθέσεως εις βάρος του Αλέξανδρου Μπαλατζία εφόσον το αδίκημα που κατηγορούνται δεν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.

 

3.Η αμοιβή της δικηγόρου θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 00-61111 οικον. έτους 2015 την οποία και ψηφίζει.

 

4.Εγκρίνει την από 16-1-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

5.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παρακάτω νόμιμες ενέργειες.

 

 

 

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

       
   

Τα Μέλη

 

Υπογραφές

 

Ο Πρόεδρος

 

Υπογραφή

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α