Απόφαση 4η

11/03/2011

Απόφαση 4η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 4η

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  2ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για λήψη απόφασης καθορισμού τελών  καθαριότητος και φωτισμού (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010)

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την 11η του μηνός Μαρτίου  2011 και ώρα 11.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.323/4-3-2011  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε( 5 ) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής Στέφανος

Κατσιάνου Βαρβάρα

2. Χαλκιά Λουκία

Χαλκιά Ευγενία

3. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

4. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5. Λεοντή Ελένη

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών   εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

 

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Οινουσσών , λαμβάνοντας υπόψη την ανταποδοτικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας, προτείνει τις εξής τιμές των τελών καθαριότητας και φωτισμού

1) Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικίες κλπ σε Ευρώ 3,50 για τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

2) Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως καφενεία, εστιατόρια κλπ., σε Ευρώ 6,00 για τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού  άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της: 

  • το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  την επιβολή τελών ως εξής:

1) Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικίες κλπ σε Ευρώ 3,50 για τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

2) Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως καφενεία, εστιατόρια κλπ., σε Ευρώ 6,00 για τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Υπογραφές

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α