Απόφαση 4η

29/02/2012

Απόφαση 4η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Αριθ. Αποφ.:

 

Απόσπαμα από το Πρακτικό της  3ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Διορισμός Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χίου επί αγωγών του Δήμου Οινουσσών περί αποδόσεως μισθίων ακινήτων κατά των 1) Σταματίας Ισιδώρου Μαθιούδη  2) Περικλή Δημητρίου Μύγια και 3)  Γεωργίου Αντωνίου Τασουσάνη .

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  29ην του μηνός  Φεβρουαρίου  2012 και ώρα 11.00 π.μ.,  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 285/28-2-2012  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

    1. Βογιατζής Στέφανος

1. Xαλκιά  Λουκία

    2. Κατσιάνου  Βαρβάρα

2. Χαλκιά  Ευγενία

    3.   Λεοντή  Ελένη

 

    4.   Ηλιάδη Βαρβάρα

 

    5.   Καλαϊτζής  Παναγιώτης

 

 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι το θέμα είναι επείγον διότι έχει οριστεί  δικάσιμος την 2α Μαρτίου 2012 για την συζήτηση των από 20-6-2011 αγωγών αποδόσεως μισθίου του Δήμου Οινουσσών κατά των 1) Σταματίας Ισιδώρου Μαθιούδη, 2) Περικλή Δημητρίου Μύγια και 3) Γεωργίου Αντωνίου Ταουσάνη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χίου . Συνεπώς θα πρέπει να διοριστεί πληρεξούσιος Δικηγόρος στη Χίο για να εκπροσωπήσει τον Δήμο.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  103 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού Κώδικα και του αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10,      

                                      

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

 

1. Διορίζει ως Δικηγόρο του Δήμου την κ. Μαρία Ξανθάκη, δικηγόρο Χίου, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Οινουσσών κατά την συζήτηση των από 20-6-2011 αγωγών αποδόσεως μισθίου κατά των 1) Σταματίας Ισιδώρου Μαθιούδη  2) Περικλή Δημητρίου Μύγια και 3) Γεωργίου Αντωνίου Ταουσάνη,  ενώπιον του Ειρηνοδικείου  Χίου κατά την δικάσιμο της 2ας Μαρτίου 2012  ή σε κάθε μεταναβολή δικάσιμο.

 

2.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παρακάτω νόμιμες ενέργειες.

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2012

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                                       

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

  Υπογραφές

 

 

 

 

Οινούσσες  29-2-2012

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α