Απόφαση 51η

21/08/2015

Απόφαση 51η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

     Αριθ. Αποφ 51/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  9ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

ΘΕΜΑ: « Ψήφιση  πίστωσης  για την εκτέλεση της προμήθειας αντικαταθαλασσωτικού υγρού για μονάδα αφαλάτωσης ».

Στις Οινούσσες  σήμερα την  19η του μηνός Ιουλίου 2015 και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων ΄΄Μαρίας Παντ. Λαιμού΄΄ στις Οινούσσες συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 678 / 15-7-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος    Πρόεδρος

Δανιήλ Γεώργιος

2.Λεοντή Ελένη               τακτ. μέλος

Χαλκιά Λουκία
      3. Κατσιάνου Βαρβάρα          »

4. Ηλιάδη Βαρβάρα                »

5.Ντούσλαζη Νίκη                 »

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία ανέφερε στην οικονομική επιτροπή: εισηγούμενος το θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα “Καλλικράτης”

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 “Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη(Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010)

Σύμφωνα με τις οποίες η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση της παρακάτω δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015.

.

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010

.

Αποφάσισε ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης όπως παρακάτω

Α.Α.

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΝ

Α.Α.Υ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

1

25-6633.007 Προμήθεια    αντικαταθαλασσωτικού υγρού       για μονάδα αφαλάτωσης .

5.000,00

Α/86 ΤΑΚΤΙΚΑ

Β.  Αποδεσμεύει την πίστωση από τον αντίστοιχο ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 όπως ακριβώς αναφέρεται παραπάνω την οποία και ψηφίζει.

Γ.  Εγκρίνει την με Α.Δ.Α.: 6ΨΣΥΩΞΟ-Τ6Η, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

    Υπογραφή                                                                           Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Δήμαρχος

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α