Απόφαση 52η

12/11/2012

Απόφαση 52η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Απόφαση52/2012

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Πρακτικού της 13ηςσυνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Οινουσσών.

 

 

ΘΕΜΑ: «Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπόθεση του έργου της κατασκευής εξωτερικού κρηπιδώματος του λιμένα Οινουσσών (κατάθεση παρεμβάσεων υπέρ προσβαλλόμενης ενώπιον του ΣτΕ, της ΚΥΑ έγκρισης Μ.Π.Ε. του Δήμου Οινουσσών – παραστάσεις επ’ ακροατηρίω, μετά σχετικών υπομνημάτων).»

Στις Οινούσσες  σήμερα την 10η του μηνός Νοεμβρίου 2012 και ώρα 20.00 στην αίθουσα Μαρίας Π. Λαιμού συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.1977 / 6-11-2012  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 6 ) μέλη:

 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Χαλκιά Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

 

3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Hλιάδη Βαρβάρα

 

5.Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

6. Λεοντή Ελένη

 

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το ως άνω θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως, το οποίο ενέκριναν τα μέλη της Ο.Ε. να συζητηθεί λόγω επείγοντος, έθεσε υπόψιν τα εξής:

            Α. Τα κάτωθι αναφερόμενα πρόσωπα και συγκεκριμένα, οι:

            1. Μαρία Λαιμού του Παντελεήμονος

            2. Πανάγος Λεμός του Κωνσταντίνου

            3. Μαρουκώ (Μαρίκα) συζ. Κωνσταντίνου Λύρα το γένος Πατέρα και

            4. Το εδρεύον στις Οινούσσες σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος   Οικολογίας και περιβάλλοντος Οινουσσών», όπως νομίμως εκπροσωπείται, κατέθεσαν την με αριθμό κατάθεσης 9911/2010 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητώντας να ακυρωθεί η ΚΥΑ με αριθμό 124420/19.4.2010, που εξέδωσαν από κοινού οι Υπουργοί α) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, β) Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, γ) Μεταφορών και Δικτύων, με τίτλο «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο κατασκευή εξωτερικού κρηπιδώματος λιμένα Οινουσσών και λειτουργία Λιμένα» Ν.Α. Χίου».

            Οι ανωτέρω αιτούντες, καταθέτοντας ακόμη στο ΣτΕ, την με αριθμό 365/27.07.2012 αίτηση αναστολής, εζήτησαν από το Δικαστήριο την αναστολή εκτελέσεως της ως άνω κοινής υπουργικής αποφάσεως και, δι’ αυτής, του έργου της κατασκευής του εξωτερικού κρηπιδώματος, έλαβαν δε από το ανωτέρω Δικαστήριο Διαταγή προσωρινής διακοπής του έργου μέχρι να συζητηθεί η ένδικη αίτηση αναστολής ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ.

            Με βάση το άρθρο 49 του π.δ. 18/1998 όπως ισχύει, που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας, «Στη δίκη της αιτήσεως ακυρώσεως δύναται να παρέμβει μόνο όποιος έχει έννομο συμφέρον στη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξεως». Συνεπώς ο Δήμος μας, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον στη διατήρηση σε ισχύ της προσβαλλόμενης ΚΥΑ, διότι έχει εκπονήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, προμελέτες και σχέδια και έχει δαπανήσει σημαντικό κόπο και χρηματικά ποσά για να φτάσει το έργο μέχρι το στάδιο της υλοποίησής του, ωφελούμενοι δε από το έργο του κρηπιδώματος θα είναι όλοι οι δημότες και κάτοικοι των Οινουσσών, εισηγούμαστε να ασκήσει παρέμβαση υπέρ της διατηρήσεως της προσβαλλόμενης ΚΥΑ και να διοριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος με δικαίωμα παράστασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να καταθέσει τα απαιτούμενα δικόγραφα και να παραστεί υπέρ του Δήμου Οινουσσών.

            Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη της διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Α) Διορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο τον Δικηγόρο Αθηνών, παρ’ Αρείω Πάγω,  Παναγιώτη Κανελλόπουλο του Βασιλείου, μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας         

 « Π. Β. Κανελλόπουλος & Συνεργάτες», προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Οινουσσών στην ως άνω υπόθεση και συγκεκριμένα:

            α) όπως καταθέσει παρεμβάσεις ενώπιον του ΣτΕ, μετά δικογράφων προσθέτων λόγων, δοθέντος ότι έχει ήδη ασκηθεί και δεύτερη αίτηση ακυρώσεως κατά της ανωτέρω ήδη προσβληθείσας Κ.Υ.Α.,

            β) όπως παραστεί κατά τη συζήτηση των εν λόγω, δύο στον αριθμό, αιτήσεων ακυρώσεως, εκ των οποίων η πρώτη χρονικώς ασκηθείσα έχει προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 28ηςΝοεμβρίου 2012, ενώ η δεύτερη εξ αυτών έχει προσδιοριστεί για δικάσιμο Ιανουαρίου 2013 και πάντως, όποτε αμφότερες μετ’αναβολή συζητηθούν στο αρμόδιο Τμήμα ή σε άλλο δικαστικό σχηματισμό του ανωτέρω Δικαστηρίου, καθώς και στη συζήτηση για την αίτηση αναστολής, σε όποια δικάσιμο του αρμοδίου δικαστικού σχηματισμού προσδιοριστεί,

            γ) καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρίου τόσο προ όσο και μετά των σχετικών συζητήσεων τα οικεία υπομνήματα.

Β) Toποσό της αμοιβής του είναι 10.455,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% .

            Ομοίως, παρέχεται η πληρεξουσιότητα στον Πρόεδρο της Ο.Ε. κ. Στέφανο Βογιατζή, να υπογράψει ενώπιον της Συμβολαιογράφου Χίου κ. Γαννιάρη Στυλιανής, το οικείο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο νομιμοποίησης του ανωτέρω Δικηγόρου παρέχοντας στον τελευταίο το σύνολο των απαιτούμενων εκ του Νόμου εντολών.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α  52/2012

Ο Πρόεδρος                                                                Τα μέλη

Υπογραφή                                                                 Υπογραφές

 

Οινούσσες 12-11-2012

Ακριβές αντίγραφο

Ο Αντιδήμαρχος

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α