Απόφαση 53η

12/11/2012

Απόφαση 53η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Απόφαση 53/2012

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Πρακτικού της 13ηςσυνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Οινουσσών.

 

 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης δημοτικών συμβούλων.

Στις Οινούσσες  σήμερα την 10η του μηνός Νοεμβρίου 2012 και ώρα 20.00 στην αίθουσα Μαρίας Π. Λαιμού συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.1977 / 6-11-2012  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 6 ) μέλη:

 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1. Χαλκιά Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

 

3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Hλιάδη Βαρβάρα

 

5.Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

6. Λεοντή Ελένη

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το ως άνω θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως, το οποίο ενέκριναν τα μέλη της Ο.Ε. να συζητηθεί λόγω επείγοντος, έθεσε υπόψιν τα εξής:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 "Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη(Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010) η οικονομική επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012 που αφορά τηναποζημίωση  και έξοδα κίνησης  δημοτικών συμβούλων  .

 

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου για την ανάγκηεξόφλησης της αποζημίωσης και εξόδων κίνησης των δημοτικών συμβούλων(άρθρο 175 ΔΚΚ).

και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010

 

                                              Αποφάσισε ομόφωνα

 

Α.ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ  ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΟΠΩΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ

 

Α.Α.

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΝ

Α.Α.Υ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

1

00-6122

Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων

15.000,00

Α/164

ΤΑΚΤΙΚΑ

 

 

Β.  Αποδεσμεύει την πίστωση από τον αντίστοιχο ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 όπως ακριβώς αναφέρεται παραπάνω την οποία και ψηφίζει.

 

Γ.  Εγκρίνει την από 10-11-2012  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης.

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 53/2012

Συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται νόμιμα.

Οινούσσες  12  Νοεμβρίου 2012

Ο   Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                            Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής

 

           

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α