Απόφαση 54η

12/12/2012

Απόφαση 54η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ        

 

     Αριθ.Αποφ 54/2012

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  14ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2012(4ου τριμήνου)

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την 12ην του μηνός Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 10π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2112/12-12-2012  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 7) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

 

2.Χαλκιά Λουκία

 

3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Λεοντή Ελένη

 

5. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

6.Χαλκιά Ευγενία

 

7.ΚαλαϊτζήςΠαναγιώτης

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης αφού αιτιολόγησε το θέμα ως επείγον λόγω λήξεως του οικονομικού έτους των σχολείων και των αναγκών τους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότι σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπή. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη

 

Ο Δήμος Οινουσσών σύμφωνα με την αριθ. 112/2012 αποδέχθηκε επιχορήγηση ποσού  3.616,11 Ευρώ από το ΥΠΕΣΑΗΔ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, την  οποία παρέπεμψε στην Ο.Ε για ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας, που ψηφίστηκε με την 7/2012 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την 8301/290/7-3-2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ,Τμήμα διοίκησης Νομού Χίου προβλέπεται σχετική πίστωση.  

Προτείνω την έγκριση και διάθεση της πίστωσης, της ανωτέρω δαπάνης, σε βάρος του Κ.Α. 00/6711 του προϋπολογισμού έτους 2012.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της  το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, την εισήγηση του Προέδρου και τα έγγραφα που αναφέρονται σ’ αυτήν, μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1. Εγκρίνει και διαθέτει ποσό 3.616,11  € σε βάρος του    Κ.Α.  00/6711 του ισχύοντα  δημοτικού πρ/σμού του Δήμου Οινουσσών για την κάλυψη  των λειτουργικών  δαπανών  των σχολείων  Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης ( δ΄τριμήνου 2012) .

Αναλυτικά  κατανέμει το ποσό των   2.000,00 Ευρώ  στην Ενιαία δημοτική σχολική επιτροπή Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων  και ΕΠΑΛ Οινουσσών,  το ποσό των 1.616,11 Ευρώ στα σχολεία της Ενιαίας σχολικής επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Οινουσσών.

2. Εγκρίνουν την από 12/12/2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

3.Το χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα των δικαιούχων  βάσει νομίμων δικαιολογητικών.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 54/2012

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Οινούσσες   12-12-2012

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

      Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α