Απόφαση 57η

24/12/2012

Απόφαση 57η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 57/2012

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου διαμόρφωση προαυλίου χώρου Δημοτικού Σχολείου Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την 21ητου μηνός Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2122/17-12-2012  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 5) μέλη:

 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

Λεοντή Ελένη

2.Χαλκιά Λουκία

Καλαϊτζής Παναγιώτης

3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.Χαλκιά Ευγενία

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 7 μελών ήταν παρόντα 5 μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής:

 

Βάσει της 51/2012 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης πρόχειρης ανοικτής δημοπρασίας για το έργο διαμόρφωση προαυλίου χώρου Δημοτικού Σχολείου Οινουσσών, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη της δημοπρασίας η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Πολίτης.

 

Συνολικά έλαβαν μέρος στη δημοπρασία 3 ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με το από         14-12-2012 πρακτικό διαγωνισμού. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της οικονομ. Επιτροπής, την εισήγηση  της επιτροπής διαγωνισμού, το γεγονός ότι ουδεμία  ένσταση υποβλήθηκε καθώς και την διακήρυξη και συγγραφή των υποχρεώσεων, μετά των φύλλων των εφημερίδων εις τα οποία δημοσιεύθηκε περίληψη των όρων της διακηρύξεως και καλεί τούτα όπως αποφανθούν σχετικά.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για την κατακύρωση της δημοπρασίας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου και αφού είδε τις διατάξεις του ΠΔ 171/87 και του Ν.1418/84

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.Εγκρίνει το πρακτικό της κατά την 14ην Δεκεμβρίου 2012 επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: ΄΄  διαμόρφωση προαυλίου χώρου Δημοτικού Σχολείου Οινουσσών ΄΄, πρ/μού δαπάνης 20.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. κατά την οποία  μειοδότης ανακηρύχθηκε  ο Ιωάννης Καββάδας, ως προσενεγκών ποσοστό εκπτώσεως 2,00%  επί των τιμών του τιμολογίου.

 

2.Κατακυρώνει τον διαγωνισμό για το έργο ΄΄  διαμόρφωση προαυλίου χώρου Δημοτικού Σχολείου Οινουσσών  ΄΄στονΙωάννη Καββάδα.

 

 3. Αναθέτει στον Δήμαρχο ή στον Αντιδήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της συμβάσεως.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 57/2012

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Οινούσσες   24-12-2012

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                             Υπογραφές

 

Ακριβές αντίγραφο

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α