Απόφαση 58η

21/08/2015

Απόφαση 58η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

                                                   

     Αριθ. Αποφ 58/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  10ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

ΘΕΜΑ: « Χορήγηση  προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στον Γεώργιο Βογιατζή  »

Στις Οινούσσες  σήμερα την  7η του μηνός Αυγούστου 2015 και ώρα 20.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων ΄΄Μαρίας Παντ. Λαιμού΄΄ στις Οινούσσες συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 800 / 3-8-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος    Πρόεδρος

      Χαλκιά Λουκία

2.Λεοντή Ελένη               τακτ. μέλος

 

3. Κατσιάνου Βαρβάρα          »

 

4. Ηλιάδη Βαρβάρα                »

 

5.Ντούσλαζη Νίκη                 »

 

6.Δανιήλ Γεώργιος                »

 

 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη της Επιτροπής ότι υπάρχει ένα θέμα για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την εξέταση αίτησης για χορήγηση  προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στον Γεώργιο Βογιατζή του Δημητρίου και ζήτησε από τα μέλη εάν συμφωνούν να συζητηθεί το θέμα λόγω επείγοντος . Τα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν  να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από την δημοτική σύμβουλο κ. Ελένη Λεοντή να αποχωρήσει από το Συμβούλιο διότι  έχει έννομο συμφέρον λόγω του ότι έχει      α΄ βαθμoύ συγγένεια με τον αιτούντα και την αντικατέστησε ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Λιγνός Κων/νος του Φιλίππου.

Στην συνέχειαο κ. Πρόεδροςέθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθ. πρωτ. 823/ 7-8-2015 αίτηση του Γεωργίου Βογιατζή του Δημητρίου για ίδρυση καταστήματος Υ/Εντος , με την επωνυμία Εστιατόριο Πατερόνησο και χρήση             ΄΄ Εστιατόριο – Καφενείο΄΄ ,  όπως είχε καθοριστεί με την  υπ. αριθ. 19/2015  απόφαση της οικονομικής επιτροπής (Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου με την επωνυμία «εστιατόριο Πατερόνησο)και την υπ. αριθ.47004/10-7-2015 έγκριση της  Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου του πρακτικού  δημοπρασίας της ανωτέρω εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου. 

Επίσης έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής που βρίσκεται το εν λόγω κατάστημα που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος. 

 Γι ΄ αυτό θα πρέπει  αφού ελέγξουμε τα δικαιολογητικά  να χορηγήσουμε την προέγκριση ίδρυσης του καταστήματος.

Τα μέλη αφού ήλεγξαν μετά προσοχής τα υπό την κρίση των τεθέντα στοιχεία και αφού έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις  του Ν. 3852/10 και το άρθρο 1 του ΦΕΚ 3106/9-12-2013

Αποφασίζουν  ομόφωνα

 

1.Χορηγούν την  προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υ/Εντοςμε την επωνυμία Εστιατόριο – Πατερόνησο, για χρήση εστιατόριο – καφενείο , που βρίσκεται στις Οινούσσες,   στον Γεώργιο Βογιατζή του Δημητρίου.

2.Εξουσιοδοτούντον Πρόεδρο της Ο.Ε.  για τις νόμιμες ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  58/2015

 

Συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται νόμιμα.

 

 

Ο   Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                            Υπογραφές

                                               Ακριβές αντίγραφο

                                                       

                                                  OΔήμαρχος

 

                                              Στέφανος Βογιατζής

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α