Απόφαση 5η

24/02/2015

Απόφαση 5η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ        

 

     Αριθ.Αποφ 5/2015

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  2ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Ψηφίσεις πιστώσεων πρ/σμού 2015 του Δήμου Οινουσσών για επενδύσεις (τεχνικό πρόγραμμα).

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  24ητου μηνός Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12.30π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 126/ 19-2-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

       Δανιήλ Γεώργιος

2.Λεοντή Ελένη

       Χαλκιά Λουκία

3.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

4.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

5.Ντούσλαζη Νίκη

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότισύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 "Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη(Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010)

παρακαλούμε την οικονομική επιτροπή για την έγκριση των παρακάτω δαπανών και την ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015.

 

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010

 

 

                                              Αποφάσισε ομόφωνα

 

 Α.ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ  ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΠΩΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

Α/Α

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΧΡΗΜ/ΣΗ

Α.Α.Υ.

1

70-7331.005

Επισκευή αποχετευτικού δικτύου Πνευματικού Κέντρου

7.000,00 €

ΤΑΚΤΙΚΑ

Α25

2

70-7336.003

Επισκευή και συντήρηση ελικοδρομίου

15.000,00 €

ΤΑΚΤΙΚΑ

Α26

3

70-7331.007

Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Δημαρχείου

20.000,00 €

ΤΑΚΤΙΚΑ

Α27

4

25-7336.007

Καθαρισμός τάφρων απορροής υδάτων

7.000,00 €

ΤΑΚΤΙΚΑ

Α28

5

20-7336.001

Καθαρισμός χώρων εστιών μόλυνσης

7.000,00 €

ΤΑΚΤΙΚΑ

Α29

6

35-7332.001

Συντήρηση χώρων πρασίνου

7.000,00 €

ΤΑΚΤΙΚΑ

Α30

7

25-7336.011

Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης

10.000,00 €

ΤΑΚΤΙΚΑ

Α31

8

70-6265.001

Επισκευή και συντήρηση παγκακίων οικισμού

10.000,00 €

ΤΑΚΤΙΚΑ

Α32

 

 

Β.  Αποδεσμεύει τις πιστώσεις από τους αντίστοιχους ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 όπως ακριβώς αναφέρονται παραπάνω τις οποίες και ψηφίζει.

 

Γ.  Εγκρίνει τις με ΑΔΑ: 6Σ5ΘΩΞΟ-9ΙΖ, 96ΛΓΩΞΟ-ΨΕΓ, 69ΒΔΩΞΟ-30Χ, 620ΝΩΞΟ-06Ω, 9ΣΟΡΩΞΟ-ΜΙΘ, ΨΤΜΑΩΞΟ-Α2Η, 9ΟΙΩΩΞΟ-ΒΑΛ, 6ΕΗΨΩΞΟ-2Ε9, αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

  Υπογραφή                                                                          Υπογραφές                          

                                                  

                                                    Ακριβές αντίγραφο

                                                      Ο  Δήμαρχος

 

                                                    Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α