Απόφαση 5η

11/03/2011

Απόφαση 5η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 5η

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  2ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για λήψη απόφασης καθορισμού δικαιώματος βοσκής (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010)

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την 11η του μηνός Μαρτίου  2011 και ώρα 11.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.323/4-3-2011  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε  (5) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Κατσιάνου Βαρβάρα

2. Χαλκιά Λουκία

2.  Χαλκιά Ευγενία

3. Καλαϊτζής  Παναγιώτης

 

4. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5. Λεοντή  Ελένη

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών   εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

 

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Οινουσσών , λαμβάνοντας υπόψη τον ν. 1080/80  και τον ολικό αριθμό των μικρών και μεγάλων ζώων που δικαιούται κάθε δημότης να εισάγει στις βοσκές , εισηγείται το δικαίωμα βοσκής κάθε μικρού ζώου σε 35 λεπτά  και κάθε μεγάλου ζώου σε 70 ετησίως. ως κατωτέρω:

 

                       ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ         

 

ΟΝΟΜ/ΕΠΩΝΥΜΟ                      

ΠΑΤ/ΝΥΜΟ

ΜΙΚΡΑ ΑΠΑΛΛ

ΜΙΚΡΑ ΥΠΟΚ/ΝΑ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

ΟΦΕΙΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 10

300Χ 0,35                                                     

105,00

ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΛΓΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 10

250Χ  0,35

  87,50

ΜΗΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 10

  88Χ  0,35

 30,80

ΜΟΥΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΝΤΟΥΣΛΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΣΦΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΤΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΟΥΝΤΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 10

 10

 10

10

10

10

190Χ  0,35

139Χ  0,35

122Χ  0,35

 140Χ 0, 35

180 Χ 0,35

200 Χ 0,35

 66,50

 48,65

 42,70

 49,00

 63,00

 70,00

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού  άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της: 

  • το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 και τον ν. 1080/80

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  τον καθορισμό δικαιώματος βοσκής ως εξής: για κάθε μικρό ζώο σε 35 λεπτά  και κάθε μεγάλο ζώο σε 70 ετησίως.

 

                       ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ      

  

 

ΟΝΟΜ/ΕΠΩΝΥΜΟ                     

ΠΑΤ/ΝΥΜΟ

ΜΙΚΡΑ ΑΠΑΛΛ

ΜΙΚΡΑ ΥΠΟΚ/ΝΑ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

ΟΦΕΙΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 10

300Χ 0,35                                                     

105,00

ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΛΓΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 10

250Χ  0,35

  87,50

ΜΗΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 10

  88Χ  0,35

  30,80

ΜΟΥΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΝΤΟΥΣΛΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΣΦΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΤΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΟΥΝΤΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 10

 10

 10

10

10

10

190Χ  0,35

139Χ  0,35

122Χ  0,35

 140Χ 0, 35

180 Χ 0,35

200 Χ 0,35

  66,50

  48,65

   42,70

    49,00

    63,00

    70,00

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  5/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Υπογραφές

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Αντιδήμαρχος

                                                                                                                       

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α