Απόφαση 5η

14/03/2012

Απόφαση 5η

ΕΛΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Αριθ. Αποφ.: 5η

 

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  4ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

 

ΘΕΜΑ: Ψηφίσεις πιστώσεων πρ/σμού 2012 πάσης φύσεως αποδοχών προσωπικού (μονίμων υπαλλήλων, εκτάκτων, ειδικού συνεργάτη Δημάρχου), αντιμισθίας αιρετών και υπαλλήλων με σύμβαση μίσθωσης έργου του Δήμου Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  13η του μηνός Μαρτίου 2012 και ώρα 12.30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 329/ 8-3-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1. Χαλκιά Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

2. Λεοντή Ελένη

    3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότισύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 "Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη(Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010)

παρακαλούμε την οικονομική επιτροπή για την έγκριση των παρακάτω δαπανών και την ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012.

 

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852

 

 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

Α. ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ  ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΠΩΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ

 

Α.Α.

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΝ

Α.Α.Υ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

1

00-6031

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

20.000,00

A111

ΤΑΚΤΙΚΑ

2

00-6053

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

6.000,00

A112

ΤΑΚΤΙΚΑ

3

00-6121

Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)

64.197,50

A99

ΤΑΚΤΙΚΑ

4

10-6011.001

Τακτικές αποδοχές μονίμων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

89.173,00

A100

ΤΑΚΤΙΚΑ

5

10-6011.002

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΚΕΠ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

16.673,00

A101 

ΤΑΚΤΙΚΑ

6

10-6012

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

3.500,00

A113

ΤΑΚΤΙΚΑ

7

10-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

36.453,73

A102

ΤΑΚΤΙΚΑ

8

10-6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου

17.613,59

A103

ΤΑΚΤΙΚΑ

9

10-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

9.011,59

A104

ΤΑΚΤΙΚΑ

10

10-6117

Σύμβαση έργου (Άρθρο 6 Ν. 2527/97)- Γενική Καρτέλα

24.000,00

A114

ΤΑΚΤΙΚΑ

11

20-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

14.469,00

A105

ΤΑΚΤΙΚΑ

12

20-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

47.413,92

A106

ΤΑΚΤΙΚΑ

13

20-6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου

2.558,61

A107

ΤΑΚΤΙΚΑ

14

20-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

14.074,53

A108

ΤΑΚΤΙΚΑ

15

25-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

57.026,62

A109

ΤΑΚΤΙΚΑ

16

25-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

16.392,59

A110

ΤΑΚΤΙΚΑ

17

30-6117

Σύμβαση έργου (Άρθρο 6 Ν. 2527/97)- Γενική Καρτέλα

24.000,00

A115

ΤΑΚΤΙΚΑ

 

Β.  Αποδεσμεύει τις πιστώσεις από τους αντίστοιχους ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 όπως ακριβώς αναφέρονται παραπάνω τις οποίες και ψηφίζει.

 

Γ.  Εγκρίνει τις με Α.Δ.Α.:

Β44ΘΩΞΟ-ΥΞΨ, Β44ΘΩΞΟ-ΤΘΙ, Β44ΘΩΞΟ-ΖΞΝ, Β44ΘΩΞΟ-700, Β44ΘΩΞΟ-Ι7Ι, Β44ΘΩΞΟ-ΨΧΚ, Β44ΘΩΞΟ-ΟΩΗ, Β44ΘΩΞΟ-Β2Ξ, Β44ΘΩΞΟ-459, Β44ΘΩΞΟ-1ΘΑ, Β44ΘΩΞΟ-0ΚΨ, Β44ΘΩΞΟ-ΣΓΞ, Β44ΘΩΞΟ-Θ2Λ, Β44ΘΩΞΟ-ΖΕ4, Β44ΘΩΞΟ-27Α, Β44ΘΩΞΟ-12Θ, Β44ΘΩΞΟ-863.

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 5/2012

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

  Υπογραφή                                                                          Υπογραφές                          

                                                  Οινούσσες 14 -3-2012                                 

                                                    Ακριβές αντίγραφο

                                                      Ο  Αντιδήμαρχος

 

                                                    Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α