Απόφαση 5η

26/03/2013

Απόφαση 5η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ        

 

     Αριθ.Αποφ 5/2013

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  3ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Ψηφίσεις πιστώσεων πρ/σμού 2013 πάσης φύσεως αποδοχών προσωπικού (μονίμων υπαλλήλων , εκτάκτων, ειδικού συνεργάτη Δημάρχου), αντιμισθίας αιρετών και υπαλλήλων με σύμβαση μίσθωσης έργου του Δήμου Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  24η του μηνός Μαρτίου 2013 και ώρα 10.30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 403/ 20-3-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 6 ) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Κατσιάνου Βαρβάρα

2.Χαλκιά Λουκία

 

        3.Λεοντή Ελένη

 

4.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.Χαλκιά Ευγενία

 

6.Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότισύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 "Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη(Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010)

παρακαλούμε την οικονομική επιτροπή για την έγκριση των παρακάτω δαπανών και την ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013.

 

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852

 

                                                           

 

 

 

 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

Α. Εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων όπως παρακάτω

Α/A

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΝ

Α.Α.Υ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

1

00-6031.001

Τακτικές αποδοχές ειδικού συνεργάτη

16.000,00

Α/36

ΤΑΚΤΙΚΑ

2

00-6053.001

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ειδικού συνεργάτη

5.000,00

Α/37

ΤΑΚΤΙΚΑ

3

00-6121.001

Αντιμισθία Δημάρχου και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

50.000,00

Α/11,Α/22,Α/23,A/38

ΤΑΚΤΙΚΑ

4

10-6011.001

Τακτικές αποδοχές μονίμων Δ/κών υπαλλήλων Δήμου Οινουσσών

120.000,00

Α/1,Α/12,Α/28

ΤΑΚΤΙΚΑ

5

10-6011.002

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλου ΚΕΠ Δήμου Οινουσσών

20.000,00

Α/2,Α/13,Α/29

ΤΑΚΤΙΚΑ

6

10-6012.001

Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλου Δήμου Οινουσσών που εκτελεί καθήκοντα πρακτικογράφου

1.500,00

A/39

ΤΑΚΤΙΚΑ

7

10-6012.002

Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλου Δήμου Οινουσσών που εκτελεί καθήκοντα ληξιάρχου

1.500,00

A/40

ΤΑΚΤΙΚΑ

8

10-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

40.000,00

A/41

ΤΑΚΤΙΚΑ

9

10-6051.001

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

20.000,00

Α/3,Α/15,Α/31

ΤΑΚΤΙΚΑ

10

10-6051.002

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. – Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ.

3.500,00

Α/4,Α/16,Α/32

ΤΑΚΤΙΚΑ

11

10-6051.003

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α., μονίμων υπαλλήλων

8.000,00

A/42

ΤΑΚΤΙΚΑ

12

10-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

12.000,00

A/43

ΤΑΚΤΙΚΑ

13

10-6117

Σύμβαση έργου (Άρθρο 6 Ν. 2527/97)- Γενική Καρτέλα

24.000,00

A/44

ΤΑΚΤΙΚΑ

14

20-6011.001

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλου οδοκαθαριστή Δήμου Οινουσσών

17.000,00

Α/5,Α/14,Α/30

ΤΑΚΤΙΚΑ

15

20-6041.001

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας Δήμου Οινουσσών

40.000,00

Α/7,Α/18,A/45

ΤΑΚΤΙΚΑ

16

20-6051.001

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

2.200,00

Α/6,Α/17,Α/33

ΤΑΚΤΙΚΑ

17

20-6054.001

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α., υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας Δήμου Οινουσσών

12.000,00

Α/8,Α/19,A/46

ΤΑΚΤΙΚΑ

18

25-6041.001

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. ύδρευσης Δήμου Οινουσσών

52.000,00

Α/9,Α/20,A/47

ΤΑΚΤΙΚΑ

19

25-6054.001

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α., υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. ύδρευσης Δήμου Οινουσσών

15.000,00

Α/10,Α/21,A/48

ΤΑΚΤΙΚΑ

20

30-6011.001

Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δήμου Οινουσσών

36.000,00

A/49

ΤΑΚΤΙΚΑ

21

30-6051.001

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ

7.000,00

A/50

ΤΑΚΤΙΚΑ

22

30-6051.002

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ

2.000,00

A/51

ΤΑΚΤΙΚΑ

23

30-6117

Σύμβαση έργου (Άρθρο 6 Ν. 2527/97)- Γενική Καρτέλα

22.000,00

A/52

ΤΑΚΤΙΚΑ

 

Β.  Αποδεσμεύει τις πιστώσεις από τους αντίστοιχους ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 όπως ακριβώς αναφέρονται παραπάνω τις οποίες και ψηφίζει.

 

Γ.  Εγκρίνει τις με Α.Δ.Α.:

ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΑΑ9, ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΓΕΑ, ΒΕΙΕΩΞΟ-ΡΦ2, ΒΕΤ9ΩΞΟ-ΕΝ7, ΒΕΤ9ΩΞΟ-ΔΓΓ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΦΦΠ, ΒΕΦΧΩΞΟ-ΤΗΦ, ΒΕΤΟΩΞΟ-26Χ, ΒΕΔΧΩΞΟ-ΨΔΨ, ΒΕΦΧΩΞΟ-ΞΔΘ, ΒΕΤΟΩΞΟ-9ΚΤ, ΒΕΔΧΩΞΟ-ΝΣΘ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΙΡΘ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΞΒΝ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΟΩΟ, ΒΕΦΧΩΞΟ-3ΕΡ, ΒΕΤΟΩΞΟ-6ΝΞ, ΒΕΔΧΩΞΟ-6ΗΡ, ΒΕΦΧΩΞΟ-ΔΤΚ, ΒΕΤΟΩΞΟ-ΔΩΗ, ΒΕΔΧΩΞΟ-9ΩΙ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-2ΕΟ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΛΟ9, ΒΕ2ΠΩΞΟ-8ΕΚ, ΒΕΦΧΩΞΟ-ΨΗΤ, ΒΕΤΟΩΞΟ-ΕΟΑ, ΒΕΔΧΩΞΟ-ΕΜΞ, ΒΕΙΕΩΞΟ-ΓΚ0 ΒΕΤ9ΩΞΟ-ΙΦΕ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΗΨΟ, ΒΕΦΧΩΞΟ-ΧΑΩ, ΒΕΤΟΩΞΟ-ΖΛΕ, ΒΕΔΧΩΞΟ-Ρ0Χ, ΒΕΙΕΩΞΟ-ΛΚΙ, ΒΕΤ9ΩΞΟ-ΧΒ5, ΒΕ2ΠΩΞΟ-Ε78, ΒΕΙΕΩΞΟ-Ξ69, ΒΕΤ9ΩΞΟ-2ΔΒ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΧΧΗ, ΒΕΙΕΩΞΟ-ΙΜΡ, ΒΕΤ9ΩΞΟ-ΛΓΧ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΕΦΔ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-Ρ31, ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΖΒ5, ΒΕ2ΠΩΞΟ-0ΙΦ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-1ΙΚ, αποφάσειςανάληψηςυποχρέωσης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 5/2013

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

                            Υπογραφή                                                                          Υπογραφές                          

                             Οινούσσες 26-3 -2013                               

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

                                                   

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α