Απόφαση 65η

08/09/2015

Απόφαση 65η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

                                                   

     Αριθ. Αποφ 65/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  11ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς στον Δήμο Οινουσσών ενός οχήματος φορτηγού Ι.Χ. Βυτιοφόρου 1000ltαπό τον κ. Κων/νο Σεραφείμ του Παντελεήμονος.

Στις Οινούσσες  σήμερα την  1η του μηνός Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 20.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων ΄΄Μαρίας Παντ. Λαιμού΄΄ στις Οινούσσες συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 860 / 25-8-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος    Πρόεδρος

1.Δανιήλ Γεώργιος               

2.Λεοντή Ελένη               τακτ. μέλος

2. Χαλκιά Λουκία

3. Κατσιάνου Βαρβάρα          »

 

4. Nτούσλαζη Νίκη                »

 

5. Λιγνός Κωνσταντίνος αναπληρ.μέλος

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότι σύμφωνα με :

Την από 25-8-2015 επιστολή του κ. Κωνσταντίνου Σεραφείμ του Παντελεήμονος με αριθ. δελτίου ταυτότητος Λ 770865 και ΑΦΜ 032380926 κάνει δωρεά προς τον Δήμο Οινουσσών για τις ανάγκες της ύδρευσης, χωρίς καμία απαίτηση, ένα φορτηγό Ι.Χ.  Βυτιοφόρο   1000lt με αριθμό κυκλοφορίας  ΑΡ 1449, μήκους 5 μέτρου και με πρώτη άδεια κυκλοφορίας το έτος 1973. Το όχημα είναι πλήρως λειτουργικό, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα , αφού έχει περάσει ΚΤΕΟ που είναι σε ισχύ έως τον Οκτώβριο του 2015. Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2015 είναι πληρωμένα. Η απαίτηση του δωρητή είναι όλα τα έξοδα της δωρεάς να επιβαρύνουν το Δήμο Οινουσσών.

 

Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για την αποδοχή της παραπάνω δωρεάς με βάση τις διατάξεις των παρ 2 περίπτ. θ άρθρο 103 ΔΚΚ και την παρ.1η του άρθρου 72 του Ν.3852/2010".

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, τα ανωτέρω στοιχεία, το άρθρο 48 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 και τις διατάξεις του Ν.3463/2006 & 3852/10.

 

 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

Εγκρίνει την αποδοχή της δωρεάς ενός φορτηγού Ι.Χ.  Βυτιοφόρου   1000lt  με αριθμό κυκλοφορίας  ΑΡ 1449, μήκους 5 μέτρων και με πρώτη άδεια κυκλοφορίας το έτος 1973.  από την κ. Κωνσταντίνο Σεραφείμ του Παντελεήμονος  στο Δήμο Οινουσσών, με βάση τις διατάξεις των παρ 2 περίπτ. θ άρθρο 103 ΔΚΚ και την παρ.1η του άρθρου 72 του Ν.3852/2010".

Εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο  κ. Στέφανο Βογιατζή, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή κάθε άλλου εγγράφου που θα απαιτηθεί για να ολοκληρωθεί η δωρεά.

 

 

 

Συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται νόμιμα.

 

 

O Πρόεδρος                                                                                                                                                                            Τα μέλη

       Υπογραφή                                                                                                                                                                              υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

         

         

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α