Απόφαση 66η

08/09/2015

Απόφαση 66η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

                                                   

     Αριθ. Αποφ 66/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  11ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση συμμετοχής του Δ.Ο προς την ΔΙΑΝΟΧ.

Στις Οινούσσες  σήμερα την  1η του μηνός Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 20.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων ΄΄Μαρίας Παντ. Λαιμού΄΄ στις Οινούσσες συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 860 / 25-8-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος    Πρόεδρος

1.Δανιήλ Γεώργιος               

2.Λεοντή Ελένη               τακτ. μέλος

2. Χαλκιά Λουκία

3. Κατσιάνου Βαρβάρα          »

 

4. Nτούσλαζη Νίκη                »

 

5. Λιγνός Κωνσταντίνος αναπληρ.μέλος

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότι λόγω επείγοντος θα πρέπει να συζητηθεί το εν λόγω θέμα και ζήτησε από τα μέλη της Ο. Ε να το εγκρίνουν. Τα μέλη όλα συμφώνησαν να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας  διάταξης . Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος της Ο.Ε είπε ότι σύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 "Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη(Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010).

παρακαλούμε την οικονομική επιτροπή για την έγκριση της παρακάτω δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015.

 

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010,

                                                                 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

Α. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης όπως παρακάτω:

 

 

 

Α/Α

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΧΡΗΜ/ΣΗ

Α.Α.Υ.

1

10-6142.000

 

Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου

 

20.514,16 €

ΤΑΚΤΙΚΑ

B/1

 

 

 

 

 

Β.  Αποδεσμεύει την πίστωση  από τον αντίστοιχο ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 όπως ακριβώς αναφέρεται παραπάνω την οποία και ψηφίζει για την εξόφληση της συνδρομής  του Δήμου Οινουσσών προς τη ΔΙΑΝΟΧ.

 

 

Γ.  Εγκρίνει με Α.Δ.Α.: 6K8YΩΞΟ-00Χ   απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Ο.Ε για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

    Υπογραφή                                                                           Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Δήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α