Απόφαση 6η

24/02/2015

Απόφαση 6η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                               

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ                

 

     Αριθ. Αποφ 6/2015

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  2ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Ψηφίσεις πιστώσεων πρ/σμού 2015 του Δήμου Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  24ητου μηνός Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12.30π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 126/ 19-2-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

Δανιήλ Γεώργιος

2.Λεοντή Ελένη

Χαλκιά Λουκία

3.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

4.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

5.Ντούσλαζη Νίκη

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότι σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 "Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη(Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010)

παρακαλούμε την οικονομική επιτροπή για την έγκριση των παρακάτω δαπανών και την ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015.

 

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

Α. Εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων όπως παρακάτω

 

 

Α/Α

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΧΡΗΜ/ΣΗ

Α.Α.Υ.

1

10-6661

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

5.000,00 €

ΤΑΚΤΙΚΑ

Α17

2

10-6651

Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων

3.000,00 €

ΤΑΚΤΙΚΑ

Α18

3

20-6662.001

Προμήθεια λαμπτήρων

5.000,00 €

ΤΑΚΤΙΚΑ

Α19

4

10-6641.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων διοικητικής υπηρεσίας

7.500,00 €

ΤΑΚΤΙΚΑ

Α20

5

20-6641.002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων καθαριότητας

7.500,00 €

ΤΑΚΤΙΚΑ

Α21

6

10-6613

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

2.000,00 €

ΤΑΚΤΙΚΑ

Α22

7

10-6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

5.000,00 €

ΤΑΚΤΙΚΑ

Α23

8

10-6614

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

5.000,00 €

ΤΑΚΤΙΚΑ

Α24

 

 

Β.  Αποδεσμεύει τις πιστώσεις από τους αντίστοιχους ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 όπως ακριβώς αναφέρονται παραπάνω τις οποίες και ψηφίζει.

 

Γ.  Εγκρίνει τις με Α.Δ.Α.: 9ΒΕΚΩΞΟ-Π6Χ, ΨΞ2ΛΩΞΟ-Ε41, 9ΒΦΝΩΞΟ-ΕΧ2, 9ΣΛΘΩΞΟ-Μ5Ε, 6ΧΥΝΩΞΟ-Μ62, ΨΝ15ΩΞΟ-ΓΗΧ, 9ΧΧΙΩΞΟ-ΟΘ2, 9ΘΕΣΩΞΟ-Γ7Ψ , αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

    Υπογραφή                                                                           Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Δήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α