Απόφαση 6η

26/03/2013

Απόφαση 6η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ        

 

     Αριθ.Αποφ 6/2013

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  3ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Ψηφίσεις πιστώσεων πρ/σμού 2013 του Δήμου Οινουσσών για επενδύσεις (τεχνικό πρόγραμμα).

Στις Οινούσσες  σήμερα την  24η του μηνός Μαρτίου 2013 και ώρα 10.30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 403/ 20-3-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 6 ) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Κατσιάνου Βαρβάρα

2.Χαλκιά Λουκία

 

3.Λεοντή Ελένη

 

4.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.Χαλκιά Ευγενία

 

6.Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότισύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 "Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη(Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010)

παρακαλούμε την οικονομική επιτροπή για την έγκριση των παρακάτω δαπανών και την ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013.

 

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010

 

 

                                              Αποφάσισε ομόφωνα

 

Α.ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ  ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΠΩΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Α.Α.

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΝ

Α.Α.Υ.

1

10-7425.001

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Οινουσσών

35.000,00

A/79

2

20-7333.003

Χρωματισμός δρόμων οικισμού

20.000,00

A/80

3

20-7336.001

Καθαρισμός χώρων εστιών μόλυνσης

5.000,00

A/81

4

20-7336.002

Διαμόρφωση χωματερής

11.000,00

A/82

5

25-7312.002

Αποκατάσταση και επέκταση αποχετευτικών δικτύων

10.000,00

A/83

6

25-7336.004

Συντήρηση και επισκευή ταχυδιυλιστηρίου

5.000,00

A/84

7

25-7336.010

Επισκευή και συντήρηση δικτύου αφαλάτωσης προς Προφήτη Ηλία

20.000,00

A/85

8

30-7333.003

Καθάρισμα παραλιών, άνοιγμα διοδίων δρόμων

15.000,00

A/86

9

30-7333.006

Βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας

81.313,00

A/87

10

30-7333.008

Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων

15.000,00

A/88

11

30-7333.010

Βελτίωση δρόμου από φασόλι προς Μπιλάλι

60.000,00

A/89

12

35-7332.001

Συντήρηση χώρων πρασίνου

5.000,00

A/90

13

35-7332.002

Συντήρηση πάρκων

5.000,00

A/91

14

45-7331.002

Διευθέτηση διαδρόμων Νεκροταφείου

5.000,00

A/92

15

70-7321.002

Ανακατασκευή δημοτικών τουαλετών

7.380,11

A/93

16

70-7326.002

Κατασκευή παγκακίων στην πλατεία πλησίον Τριών Ιεραρχών

5.000,00

A/94

17

70-7331.001

Επισκευή και συντήρηση κτηρίου οικοτροφείου

15.000,00

A/95

18

70-7331.003

Επισκευή και συντήρηση Γυμνασίου

20.000,00

A/96

19

70-7331.005

Διαμόρφωση προαυλίου χώρου νηπιαγωγείου Οινουσσών

15.000,00

A/97

20

70-7331.006

Συντήρηση Δημοτικού Σταδίου

16.185,30

A/98

21

70-7331.007

Επισκευαστικές εργασίες στο Πνευματικό Κέντρο Οινουσσών

20.000,00

A/99

22

70-7331.009

Διαμόρφωση προαυλίου χώρου Δημοτικού σχολείου Οινουσσών

20.000,00

A/100

23

70-7336.003

Συντήρηση ομπρελών και καμπινών στις παραλίες

5.000,00

A/101

 

 

Β.  Αποδεσμεύει τις πιστώσεις από τους αντίστοιχους ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 όπως ακριβώς αναφέρονται παραπάνω τις οποίες και ψηφίζει.

Γ.  Εγκρίνει τις με ΑΔΑ:

ΒΕ2ΠΩΞΟ-2ΛΚ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-Ε6Γ , ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΒΔΤ , ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΜΦΩ , ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΛΑ7 , ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΚΔΧ , ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΖΞΜ , ΒΕ2ΠΩΞΟ-Β8Ψ , ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΗΔΖ , ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΝΙ2 , ΒΕ2ΠΩΞΟ-Κ03 , ΒΕ2ΠΩΞΟ-169 , ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΦΗ5, ΒΕ2ΠΩΞΟ-Ξ8Β, ΒΕ2ΠΩΞΟ-Ο1Σ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-2ΓΧ , ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΡΕΘ , ΒΕ2ΠΩΞΟ-Ν1Κ , ΒΕ2ΠΩΞΟ-Σ78 , ΒΕ2ΠΩΞΟ-4ΟΞ , ΒΕ2ΠΩΞΟ-Χ17 , ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΓΝΗ , ΒΕ2ΠΩΞΟ-1Θ3αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 6/2013

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

                               Υπογραφή                                                                          Υπογραφές                          

                                  Οινούσσες 26-3-2013                                

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α