Απόφαση 6η

20/03/2014

Απόφαση 6η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                               

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ                

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  2ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

Αριθ. Αποφ 6/2014

 

ΘΕΜΑ: Ψηφίσεις πιστώσεων πρ/σμού 2014 του Δήμου Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  20η του μηνός Mαρτίου 2014 και ώρα 21.00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 314/ 14-3-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι ( 6 ) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Χαλκιά Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

 

3.Λεοντή Ελένη

 

4.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

6.Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότι σύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 "Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη(Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010)

παρακαλούμε την οικονομική επιτροπή για την έγκριση των παρακάτω δαπανών και την ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014.

 

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

Α. Εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων όπως παρακάτω

Α/Α

Κ.Α.

Τίτλος

Ποσόν

Α.Α.Υ

1

10-6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

5.000,00

Α/33

2

10-6613

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

2.000,00

Α/34

3

10-6614

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

5.000,00

Α/35

4

10-6634

Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού

3.000,00

Α/36

5

10-6635

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

3.000,00

Α/37

6

10-6641.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων διοικητικής υπηρεσίας

7.500,00

Α/38

7

10-6651

Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων

2.000,00

Α/39

8

10-6661

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

5.000,00

Α/40

9

10-6671

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

5.000,00

Α/41

10

10-6692

Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα

5.000,00

Α/42

11

20-6641.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων καθαριότητας

7.500,00

Α/43

12

20-6662.001

Προμήθεια λαμπτήρων

5.000,00

Α/44

13

20-6662.002

Προμήθεια λοιπών υλικών ηλεκτροφωτισμού

5.000,00

Α/45

14

25-6633.004

Προμήθεια Χλωρίου για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

Α/46

15

25-6633.005

Προμήθεια υδροχλ. οξέως για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

Α/47

16

25-6633.006

Προμήθεια αργιλίου για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

Α/48

17

25-6633.007

Προμήθεια αντικαταθαλαττωτικού υγρού για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

Α/49

18

25-6662.004

Προμήθεια σωλήνων για μονάδα αφαλάτωσης

9.000,00

Α/50

19

25-6662.005

Προμήθεια λοιπών υλικών για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

Α/51

20

25-6662.006

Προμήθεια αντλιών για μονάδα αφαλάτωσης

10.000,00

Α/52

21

25-6142.001

Εργαστηριακές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερών

1.500,00

Α/56

22

10-6142.000

Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

15.000,00

Α/57

23

00-6451

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

2.000,00

Α/58

 

 

Β.  Αποδεσμεύει τις πιστώσεις από τους αντίστοιχους ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 όπως ακριβώς αναφέρονται παραπάνω τις οποίες και ψηφίζει.

 

Γ.  Εγκρίνει τις με Α.Δ.Α.: ΒΙΞΠΩΞΟ-7ΗΗ,  ΒΙΞΠΩΞΟ-ΕΥΠ, ΒΙΞΠΩΞΟ-Κ3Ο, ΒΙΞΠΩΞΟ-0ΜΦ, ΒΙΞΠΩΞΟ-7ΝΜ, ΒΙΞΠΩΞΟ-ΨΚΔ, ΒΙΞΠΩΞΟ-ΥΗΓ, ΒΙΞΠΩΞΟ-Μ0Ε, ΒΙΞΠΩΞΟ-ΙΡ4, ΒΙΞΠΩΞΟ-ΙΒΛ, ΒΙΞΠΩΞΟ-ΑΤΒ, ΒΙΞΠΩΞΟ-Β8Β, ΒΙΞΠΩΞΟ-ΟΥΗ, ΒΙΞΠΩΞΟ-ΛΕΤ, ΒΙΞΠΩΞΟ-ΠΞΞ, ΒΙΞΠΩΞΟ-ΚΜ8, ΒΙΞΠΩΞΟ-Δ45, ΒΙΞΠΩΞΟ-ΠΥ9, ΒΙΞΠΩΞΟ-ΙΛΥ, ΒΙΞΠΩΞΟ-ΑΣΔ, ΒΙΞΒΩΞΟ-5ΣΩ, ΒΙΞΒΩΞΟ-ΖΛΗ, ΒΙΞΒΩΞΟ-ΦΗΗ, αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

    Υπογραφή                                                                           Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α