Απόφαση 6η

11/03/2011

Απόφαση 6η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 6η

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  2ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση  στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χίου

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την 11η του μηνός Μαρτίου  2011 και ώρα 11.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.323/4-3-2011  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Κατσιάνου Βαρβάρα

2. Χαλκιά Λουκία

2. Χαλκιά  Ευγενία

3. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

4. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.Λεοντή Ελένη

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα  εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής την από 8-2-2010 με αριθμό κατάθεσης 454/60.ΕΡΓ.Μ 8-3-2010 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χίου απευθυνομένη, του Ευθυμίου Καραπιπέρη του Ανδρέα  κατά του Δήμου Οινουσσών. Για την αντιμετώπιση των νομικών ζητημάτων της αγωγής αυτής που έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα και επειδή απαιτούνται εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία προτείνεται η δικηγόρος  Χίου κ. Μαρία Μιχ.Ξανθάκη

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Το άρθρο 74 του ν.3852

Την από 8-2-2010 με αριθμό  κατάθεσης 454/60.ΕΡΓ.Μ 8-3-2010 αγωγή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο , την Μαρία Μιχ. Ξανθάκη κατά την εκδίκαση της αγωγής αυτής  κατά την δικάσιμο  της 16-3-2011 ή σε οποιαδήποτε μεταναβολή οριστεί δικάσιμος.
  2. Η αμοιβή της δικηγόρου καθορίζεται σύμφωνα με το πινάκιο αμοιβής που προβλέπεται στον πίνακα δικηγόρων.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                           Τα μέλη

Υπογραφή                                                              Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α