Απόφαση 70η

15/10/2015

Απόφαση 70η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ           

 

     Αριθ.Αποφ  70/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  12ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

ΘΕΜΑ:  Διάθεση πίστωσης για εξόφληση τέλους άδειας κυκλοφορίας και εισφοράς έκδοσης άδειας κυκλοφορίας για το PIAGGIOφορτηγό όχημα του Δήμου Οινουσσών.

Στις Οινούσσες  σήμερα την  13ην του μηνός  Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18.00,  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1086/8-10-2015  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 6 ) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Βογιατζής Στέφανος

1. Δανιήλ Γεώργιος

2.      Κατσιάνου  Βαρβάρα

 

3.   Λεοντή  Ελένη

 

4.   Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.   Ντούσλαζη Νίκη

 

6.   Χαλκιά Λουκία

 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχει δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθούν επειγόντως και αφορούν το ένα την άσκηση εφέσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά {Μεταβατική έδρα Μυτιλήνης} κατά της υπ αρ   44/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης {Μεταβατική έδρα Χίου} ,η οποία επιδόθηκε στο Δήμο Οινουσσών την 10/09/2015 που θα πρέπει να διορίσουμε δικηγόρο για τον ανωτέρω σκοπό και το δεύτερο την διάθεση πίστωσης για εξόφληση τέλους άδειας κυκλοφορίας και εισφοράς έκδοσης άδειας κυκλοφορίας για το PIAGGIOφορτηγό όχημα του Δήμου Οινουσσών.

Στη συνέχεια ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

 Τα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν να συζητηθούν τα ανωτέρω θέματα λόγω επείγοντος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της  Οικ. Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι πρέπει να  πληρωθούν  τα τέλη για την άδεια κυκλοφορίας  για  το PIAGGIOφορτηγό όχημα του Δήμου Οινουσσών καθώς και για την εισφορά έκδοσης άδειας κυκλοφορίας.

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 "Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη(Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010)

Σύμφωνα με τις οποίες η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση της παρακάτω δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015.

Αποφάσισε ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης όπως παρακάτω

 

Α.Α.

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΝ

Α.Α.Υ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

1

30-6322

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

280,00

A/102

ΤΑΚΤΙΚΑ

 

 

 

 

Β.  Αποδεσμεύει την πίστωση από τον αντίστοιχο ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 όπως ακριβώς αναφέρεται παραπάνω την οποία και ψηφίζει και αναλυτικά διαθέτει το ποσό των

75,00 Ευρώ για  την πληρωμή τέλους άδειας κυκλοφορίας του οχήματος του Δήμου Οινουσσών piaggio, υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας  Χίου Δ/νση μεταφορών  και επικοινωνιών, που θα κατατεθεί στην Τράπεζα Πειραιώς και το ποσό των 205,00 Ευρώ για την πληρωμή της εισφοράς τέλους έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του ανωτέρω αυτοκινήτου που θα κατατεθεί στην ΔΟΥ  Χίου.

Γ.  Εγκρίνει την με Α.Δ.Α.:  67Ο0ΩΞΟ-ΧΙΔ , απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

3.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παρακάτω νόμιμες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 70/2015

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                                      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

      Υπογραφές

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  Δήμαρχος

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α