Απόφαση 71η

15/10/2015

Απόφαση 71η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ           

 

     Αριθ.Αποφ  71/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  12ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

ΘΕΜΑ:  Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού για την σύνταξη μελέτης με τίτλο  «Μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων  οικισμού  Οινουσσών» (από τον Κ.Α. 70-7326.001 αποδεσμεύουμε και μεταφέρουμε το ποσό των 35.736,00 στον  νέο  Κ.Α.70/7412.003).

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  13ην του μηνός  Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18.00,  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1086/8-10-2015  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 6 ) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Βογιατζής Στέφανος

1. Δανιήλ Γεώργιος

2.      Κατσιάνου  Βαρβάρα

 

3.   Λεοντή  Ελένη

 

4.   Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.   Ντούσλαζη Νίκη

 

6.   Χαλκιά Λουκία

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε στα μέλη της Ο.Ε. ότι θα πρέπει το συντομότερο να εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού προκειμένου να συνταχθεί  η μελέτη  με τίτλο «Μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων  οικισμού  Οινουσσών».

 

Αναλυτικότερα βάσει της εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας, και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου που έχουμε συνάψει προγραμματική σύμβαση για υποστήριξη,  η προτεινόμενη τροποποίηση περιλαμβάνει:

1) Μείωση του ΚΑ εξόδων 70/7326.001  με τίτλο " Μελέτη κατασκευής κυματοθραύστη στο διαπόρι Σωτήρος – Γλάρου " και πηγή χρηματοδότησης "ΣΑΤΑ", κατά 35.736,00 ευρώ .

2) Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων ΚΑ 70/7412.003  με τίτλο "Μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Οινουσσών ", με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ.

Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  103 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού Κώδικα και του αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10

Αποφάσισε ομόφωνα

Α. Εγκρίνει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οινουσσών την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 ως ακολούθως:

1) Μείωση του ΚΑ εξόδων 70/7326.001 με τίτλο " Μελέτη κατασκευής κυματοθραύστη στο διαπόρι Σωτήρος – Γλάρου " και πηγή χρηματοδότησης  ΣΑΤΑ", κατά 35.736,00 ευρώ .

2) Δημιουργία νέου  ΚΑ 70/7412.003  με τίτλο "  Μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Οινουσσών  ", με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ.

 

 

3.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παρακάτω νόμιμες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 71/2015

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

      Υπογραφές

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  Δήμαρχος

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α