Απόφαση 7η

26/03/2013

Απόφαση 7η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ        

 

     Αριθ.Αποφ 7/2013

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  3ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Ψηφίσεις πιστώσεων πρ/σμού για προμήθειες με τον ΕΚΠΟΤΑ.

Στις Οινούσσες  σήμερα την  24η του μηνός Μαρτίου 2013 και ώρα 10.30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 403/ 20-3-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι ( 6 ) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Κατσιάνου Βαρβάρα

2.Χαλκιά Λουκία

 

        3.Λεοντή Ελένη

 

4.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.Χαλκιά Ευγενία

 

6.Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότισύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 "Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη(Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010)

παρακαλούμε την οικονομική επιτροπή για την ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013, που αφορούν τις προμήθειες σύμφωνα με την αριθ.  23 /2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

Α. Εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων όπως παρακάτω:

 

Α/A

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΝ

Α.Α.Υ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

1

10-6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

8.000,00

Α/53

ΤΑΚΤΙΚΑ

2

10-6613

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

5.000,00

Α/54

ΤΑΚΤΙΚΑ

3

10-6614

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

3.000,00

Α/55

ΤΑΚΤΙΚΑ

4

10-6641.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων διοικητικής υπηρεσίας

7.000,00

Α/56

ΤΑΚΤΙΚΑ

5

10-6651

Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων

2.000,00

Α/57

ΤΑΚΤΙΚΑ

6

10-6661

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

5.000,00

Α/58

ΤΑΚΤΙΚΑ

7

10-6671

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

5.000,00

Α/59

ΤΑΚΤΙΚΑ

8

10-6672

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

3.000,00

Α/60

ΤΑΚΤΙΚΑ

9

10-6691

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

2.000,00

Α/61

ΤΑΚΤΙΚΑ

10

10-6692

Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα

8.000,00

Α/62

ΤΑΚΤΙΚΑ

11

10-7133.002

Προμήθεια επίπλων και σκευών για το Πνευματικό Κέντρο Οινουσσών

10.000,00

Α/63

ΤΑΚΤΙΚΑ

12

20-6641.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων καθαριότητας

5.000,00

Α/64

ΤΑΚΤΙΚΑ

13

20-6654.001

Προμήθεια κάδων

5.000,00

Α/65

ΤΑΚΤΙΚΑ

14

20-6661

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

5.000,00

Α/66

ΤΑΚΤΙΚΑ

15

20-6662.001

Προμήθεια λαμπτήρων

5.000,00

Α/67

ΤΑΚΤΙΚΑ

16

20-6662.002

Προμήθεια λοιπών υλικών ηλεκτροφωτισμού

5.000,00

Α/68

ΤΑΚΤΙΚΑ

17

20-6662.003

Προμήθεια ασβέστη

5.000,00

Α/69

ΤΑΚΤΙΚΑ

18

25-6633.004

Προμήθεια Χλωρίου για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

Α/70

ΤΑΚΤΙΚΑ

19

25-6633.005

Προμήθεια υδροχλ. οξέως για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

Α/71

ΤΑΚΤΙΚΑ

20

25-6633.006

Προμήθεια αργυλίου για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

Α/72

ΤΑΚΤΙΚΑ

21

25-6633.007

Προμήθεια αντικαταθαλαττωτικού υγρού για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

Α/73

ΤΑΚΤΙΚΑ

22

25-6641.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχήματος υπηρεσίας ύδρευσης

3.000,00

Α/74

ΤΑΚΤΙΚΑ

23

25-6662.001

Προμήθεια σωλήνων

9.000,00

Α/75

ΤΑΚΤΙΚΑ

24

25-6662.002

Προμήθεια λοιπών υλικών ύδρευσης

5.000,00

Α/76

ΤΑΚΤΙΚΑ

25

25-6672

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

5.000,00

Α/77

ΤΑΚΤΙΚΑ

Β.  Αποδεσμεύει τις πιστώσεις από τους αντίστοιχους ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 όπως ακριβώς αναφέρονται παραπάνω τις οποίες και ψηφίζει.

Γ.  Εγκρίνει τις με ΑΔΑ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης:

ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΔΛΔ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΚΨΠ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-0Γ1, ΒΕ2ΠΩΞΟ-119, ΒΕ2ΠΩΞΟ-Χ1Π, ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΟΕ6, ΒΕ2ΠΩΞΟ-Μ8Ρ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-Χ2Ρ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΩΣ1, ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΣΦ4, ΒΕ2ΠΩΞΟ-Ε84, ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΟΔ3, ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΧΑ4, ΒΕ2ΠΩΞΟ-Ζ65, ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΗΩΘ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-Ο5Ζ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΖΞ5, ΒΕ2ΠΩΞΟ-Χ7Π, ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΝΤΟ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-Ε2Λ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΝΛΖ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-9ΙΘ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-0ΒΧ, ΒΕ2ΠΩΞΟ-Ξ73, ΒΕ2ΠΩΞΟ-ΚΔ5.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 7/2013

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

                            Υπογραφή                                                                          Υπογραφές                          

                                   Οινούσσες 26-3-2013                                

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

   Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α