Απόφαση 7η

20/03/2014

Απόφαση 7η

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ XIOY

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Οινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 7/2014

 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης  και ανάθεση του έργου « επισκευή και συντήρηση Γυμνασίου».

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την 20 η του μηνός Mαρτίου 2014 και ώρα 21.00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 314/ 14-3-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι ( 6 ) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Χαλκιά Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

 

3.Λεοντή Ελένη

 

4.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

6.Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότι σύμφωνα με :

 

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του οικονομικού έτους 2014 περιλαμβάνεται το έργο με τίτλο «επισκευή και συντήρηση Γυμνασίου», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.000,00 Ευρώ, η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2014 του Δήμου.

Για το έργο αυτό συνετάχθη η υπ’ αριθμόν 99/2014 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας  του Δήμου Χίου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

Σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 9 του ΠΔ 171/87, η εκτέλεση έργων από εργοληπτική επιχείρηση του άρθρου 15 του Ν. 1418/84, γίνεται με σύμβαση, που συνάπτεται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από διαγωνισμό, σύμφωνα με όσα ορίζουν ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις.

Σύμφωνα, όμως, με την περιπτ ε, της παρ 2 του άρθρου 9 του ΠΔ 171/87, ορίζεται ότι αν η αξία του έργου δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται κάθε φορά με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, η εκτέλεση του έργου μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση. Στην ειδική αυτή περίπτωση η απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση λαμβάνεται, προκειμένου για δήμους από την Οικονομική Επιτροπή. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, απαιτείται να έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό, είτε κατά την κατάρτιση είτε κατά την τροποποίησή του εξειδικευμένη πίστωση, που κατονομάζεται ρητά στον προϋπολογισμό. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος εργολάβου.

Κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 εκδόθηκε η Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αριθ. Δ2α/04/40/Φ.Ν.294/86, και ισχύει όπως αναπροσαρμόστηκαν τα όρια  της απευθείας ανάθεσης με την ΥΑ Δ17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 547). Το όριο της απευθείας ανάθεσης από τη δημαρχιακή (πλέον οικονομική) επιτροπή καθορίζεται μέχρι ποσού προϋπολογιζόμενης δαπάνης έργου των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, αν πρόκειται για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των τριών εκατομμ. πεντακοσίων (3.500.000) χιλιάδων δραχμών (10.471,46 Ευρώ) για τους λοιπούς Δήμους των δύο εκατομμ.(2.000.000) δραχμών, για όλες τις κοινότητες της χώρας. Προκειμένου για ηλεκτρομηχανολογικά έργα τα παραπάνω ποσά μειώνονται στο μισό. Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 2130/93.

 

Τα παραπάνω κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε.

Επίσης με την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ομοία Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες".

 

Τέλος θέτω υπόψη της επιτροπής την προσφορά του εργολήπτη δημοσίων έργων         κ. Καββάδα Ιωάννη του Κωνσταντίνου και προτείνω την ανάθεση του έργου σε αυτόν, επειδή ο προϋπολογισμός του έργου είναι κατώτερος των παραπάνω χρηματικών ορίων.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:

1.      τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84

2.      τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του ΠΔ 171/87

3.      το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/2010

4.      τα άρθρα 208 και 209 του Ν.3463/06

5.      την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 2130/93

6.      την ΥΑ Δ2α/04/40/Φ.Ν.294/86, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Δ17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 547)

7.      την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08

8.      Την κωδικοποίηση των ανωτέρω διατάξεων με το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε

9.      την υπ’ αριθ/ 99/2014 μελέτη του έργου

10.  τη σχετική  προσφορά του εργολήπτη δημοσίων έργων

11.  την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου η οποία δεν υπερβαίνει τα όρια απευθείας ανάθεσης που θέτει η ισχύουσα  Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84, που κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε

12.  το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1. Ψηφίζει Πίστωση 10.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-7331.003 του προϋπολογισμού του έτους 2014 για την αντιμετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου.

2.Αναθέτει  την εκτέλεση του έργου στον κ. Καββάδα Ιωάννη του Κωνσταντίνου έναντι του ποσού των 10.000,00 €, μαζί με το ΦΠΑ.

3. Καθορίζει τους όρους της σύμβασης ως εξής:

α. το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και ΠΔ 171/87, όπως ισχύουν.

β. Η συνολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου ορίζεται σε 150 ημερ. μέρες από την πρωτοκόλληση της σύμβασης.

γ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της μελέτης ήτοι 431,00 Ευρώ.

δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο.

4. Εγκρίνει την δαπάνη των 10.000,00 Ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ για την εκτέλεση του έργου « επισκευή και συντήρηση Γυμνασίου»., με απ΄ ευθείας ανάθεση.

5. Εγκρίνει την από 18/3/2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

6. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

          Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α