Απόφαση 8η

09/05/2011

Απόφαση 8η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 8η

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  4ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή απασχολούμενου με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος  "Υποστήριξη επιχειρησιακού σχεδιασμού και προετοιμασίας/ωρίμανσης έργων κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013".

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την 6ην  του μηνός Μαίου  2011 και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.848/2-5-2011  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (4) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Κατσιάνου Βαρβάρα

2. Χαλκιά Λουκία

2. Λεοντή Ελένη

3. Χαλκιά Ευγενία

3. Καλαϊτζής Παναγιώτης

4. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα  εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότι

Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπή. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη

 

Ο Δήμος μας πρέπει να προβεί στη δαπάνη  συνολικού ποσού  22.000 Ευρώ ετησίως για την αμοιβή του απασχολούμενου στον Δήμο με σύμβαση μίσθωσης έργου για την  για την υλοποίηση του προγράμματος Υποστήριξη επιχειρησιακού σχεδιασμού και προετοιμασίας/ωρίμανσης έργων κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας, που ψηφίστηκε με την 27/2011 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την 5762/460/20-4-2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ,Τμήμα διοίκησης Νομού Χίου προβλέπεται σχετική πίστωση.  

Προτείνω την έγκριση και διάθεση της πίστωσης, της ανωτέρω δαπάνης, σε βάρος του Κ.Α. 10/6117 του προϋπολογισμού έτους 2011.

 

 

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου και τα έγγραφα που αναφέρονται σ’ αυτήν, μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1. Εγκρίνει και διαθέτει ποσό 22.000 € σε βάρος του ΚΑ 10/6117 για την δαπάνη απασχολούμενου με μίσθωση έργου , σύμφωνα με την από 11-2-2011 συναφθείσα σύμβαση, για την υλοποίηση του έργου "Υποστήριξη επιχειρησιακού σχεδιασμού και προετοιμασίας/ωρίμανσης έργων κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013".

2.Το χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου ήτοι Μακρή Γεράσιμου του Παύλου, βάσει νομίμων δικαιολογητικών.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Οινούσσες   9-5-2011

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Υπογραφές

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α