Απόφαση 8η

14/03/2012

Απόφαση 8η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Αριθ. Αποφ.:

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  4ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Ψηφίσεις πιστώσεων πρ/σμού 2012 του Δήμου Οινουσσών για επενδύσεις (τεχνικό πρόγραμμα).

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  13η του μηνός Μαρτίου 2012 και ώρα 12.30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 329/ 8-3-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Χαλκιά Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

2. Λεοντή Ελένη

    3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότισύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 "Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη (Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010)

παρακαλούμε την οικονομική επιτροπή για την έγκριση των παρακάτω δαπανών και την ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012.

 

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010

 

 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

Α.ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ  ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΠΩΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ

 

Α.Α.

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΝ

Α.Α.Υ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

1

10-7133.001

Προμήθεια επίπλων και σκευών για το Δημαρχείο

6.000,00

Α16

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ

2

10-7134.001

Προμήθεια Η/Υ και εγκατάσταση δικτύου Wi Fi

6.000,00

Α17

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ

3

10-7134.002

Προμήθεια φωτοτυπικού

7.000,00

Α18

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ

4

10-7134.003

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής συσκευής πληροφόρησης τουριστών

5.000,00

Α19

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ

5

10-7134.004

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων

3.000,00

Α20

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ

6

10-7135.005

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων με το χάρτη του οικισμού

2.500,00

Α21

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ

7

20-7135.001

Προμήθεια κάδων απορριμματων

5.000,00

Α22

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ

8

20-7333.003

Χρωματισμός δρόμων οικισμού

20.000,00

Α23

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

9

20-7336.001

Καθαρισμός χώρων εστιών μόλυνσης

6.600,00

Α24

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

10

25-7131.002

Προμήθεια αντλιών συστήματος ύδρευσης

6.000,00

Α25

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ

11

25-7336.001

Επισκευή και συντήρηση αντλιών αφαλάτωσης

15.000,00

Α26

ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΠΟΕ

12

25-7336.004

Συντήρηση και επισκευή ταχυδιυλιστηρίου

6.600,00

Α27

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

13

25-7336.008

Συντήρηση αντλιοστασίων

6.600,00

Α28

ΣΑΤΑ '12

14

30-7323.001

Προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών για οδούς και κοινόχρηστους χώρους – πλατείες

11.737,00

Α29

ΣΑΤΑ '12

15

30-7323.002

Προμήθεια και τοποθέτηση οδικών μπαρών ασφαλείας

6.338,32

Α30

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ

16

30-7333.003

Καθάρισμα παραλιών, άνοιγμα διοδίων δρόμων

15.000,00

Α31

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

17

30-7333.007

Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην περιοχή Μοναστηρίου για πυροπροστασία

11.000,00

Α32

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

18

30-7333.008

Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων

11.000,00

Α33

ΣΑΤΑ '12

19

35-7332.001

Συντήρηση χώρων πρασίνου

5.000,00

Α34

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ

20

35-7332.002

Συντήρηση πάρκων

5.000,00

Α35

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ

21

35-7332.003

Κλάδεμα δέντρων- Δασυλλίων

6.500,00

Α36

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ

22

45-7331.002

Διευθέτηση διαδρόμων Νεκροταφείου

5.000,00

Α37

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ

23

45-7331.003

Xρωματισμός χώρων νεκροταφείου

6.500,00

Α38

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ

24

70-7134.001

Δημιουργία νέας ιστοσελίδας Δήμου Οινουσσών

5.000,00

Α39

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ

25

70-7135.001

Προμήθεια χλοοτάπητα παιδικών χαρών

5.000,00

Α40

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ

26

70-7135.002

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών

11.500,00

Α41

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ

27

70-7135.005

Προμήθεια ομπρελών και καμπινών στις παραλίες

8.800,00

Α42

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ

28

70-7331.004

Διαμόρφωση προαυλίου χώρου οικοτροφείου

78.000,00

Α43

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

29

70-7332.002

Διαμόρφωση χώρου πλησίον εκκλησίας Τριών Ιεραρχών στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί ο συνεπτυγμένος σταθμός της ΔΕΗ

11.492,82

Α44

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

30

70-7336.001

Επισκευή περίφραξης ελικοδρομίου

8.000,00

Α45

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

 

 

 

 

Β.  Αποδεσμεύει τις πιστώσεις από τους αντίστοιχους ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 όπως ακριβώς αναφέρονται παραπάνω τις οποίες και ψηφίζει.

 

 

Γ.  Εγκρίνει τις με ΑΔΑ:

 

Β44ΓΩΞΟ-ΦΥΚ, Β44ΓΩΞΟ-Τ0Β, Β44ΓΩΞΟ-ΚΥΠ, Β44ΓΩΞΟ-Β3Σ, Β44ΓΩΞΟ-9ΩΟ, Β44ΓΩΞΟ-ΥΦΟ, Β44ΓΩΞΟ-ΣΑΞ, Β44ΓΩΞΟ-ΒΛ0, Β44ΓΩΞΟ-Κ74, Β44ΓΩΞΟ-112, Β44ΓΩΞΟ-1Ν1, Β44ΓΩΞΟ-6ΡΡ, Β44ΓΩΞΟ-Ζ37, Β44ΓΩΞΟ-94Υ, Β44ΓΩΞΟ-ΓΧ1, Β44ΓΩΞΟ-ΟΗΖ, Β44ΓΩΞΟ-ΜΚΖ, Β44ΓΩΞΟ-ΒΕΠ, Β44ΓΩΞΟ-61Κ, Β44ΓΩΞΟ-ΘΘΡ, Β44ΓΩΞΟ-ΛΗΖ, Β44ΓΩΞΟ-6ΝΦ, Β44ΓΩΞΟ-ΥΓΘ, Β44ΓΩΞΟ-Υ3Τ, Β44ΓΩΞΟ-8ΥΔ, Β44ΓΩΞΟ-Ν4Ο, Β44ΓΩΞΟ-Κ06, Β44ΓΩΞΟ-1Ε5, Β44ΓΩΞΟ-ΠΕΣ, Β44ΓΩΞΟ-Θ5Μ

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 8/2012

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

Υπογραφή                                                                          Υπογραφές

Οινούσσες 14-3-2012

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α