Απόφαση 8η

26/03/2013

Απόφαση 8η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                               

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ                

 

     Αριθ.Αποφ 8/2013

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  3ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Ψηφίσεις πιστώσεων πρ/σμού 2013 για λειτουργικές δαπάνες του Δήμου Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  24η του μηνός Μαρτίου 2013 και ώρα 10.30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 403/ 20-3-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι ( 6 ) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Κατσιάνου Βαρβάρα

2.Χαλκιά Λουκία

 

3.Λεοντή Ελένη

 

4.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.Χαλκιά Ευγενία

 

6.Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότι σύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 "Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη(Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010)

παρακαλούμε την οικονομική επιτροπή για την έγκριση των παρακάτω δαπανών και την ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013.

 

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010

 

 

                                                                  

Αποφάσισε ομόφωνα

 

Α. Εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων όπως παρακάτω

 

Α.Α.

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΝ

Α.Α.Υ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

1

00-6111

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

5.000,00

Α/102

ΤΑΚΤΙΚΑ

2

00-6117

Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία

4.545,00

Α/103

ΤΑΚΤΙΚΑ

3

00-6451

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

2.000,00

Α/104

ΤΑΚΤΙΚΑ

4

10-6111

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

2.500,00

Α/105

ΤΑΚΤΙΚΑ

5

10-6253

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

3.000,00

Α/106

ΤΑΚΤΙΚΑ

6

10-6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

8.000,00

Α/107

ΤΑΚΤΙΚΑ

7

10-6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

5.000,00

Α/108

ΤΑΚΤΙΚΑ

8

10-6266.001

Συντήρηση μηχανογραφικού συστήματος δήμου

15.000,00

Α/109

ΤΑΚΤΙΚΑ

9

10-6277.003

Εισφορά του Δήμου Οινουσσών στην Δι.Α.Νο.Χ. Α.Ε. για το έτος 2013

25.280,34

Α/110

ΤΑΚΤΙΚΑ

10

10-6412

Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά

5.000,00

Α/111

ΤΑΚΤΙΚΑ

11

10-6414

Μεταφορές εν γένει

5.000,00

Α/112

ΤΑΚΤΙΚΑ

12

10-6461

Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

2.000,00

Α/113

ΤΑΚΤΙΚΑ

13

10-6462

Δημοσίευση προκηρύξεων

3.000,00

Α/114

ΤΑΚΤΙΚΑ

14

25-6142.001

Εργαστηριακές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερών

1.500,00

Α/115

ΤΑΚΤΙΚΑ

15

25-6264.001

Συντήρηση και επισκευή αντλιών ύδρευσης

5.000,00

Α/116

ΤΑΚΤΙΚΑ

 

Β.  Αποδεσμεύει τις πιστώσεις από τους αντίστοιχους ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 όπως ακριβώς αναφέρονται παραπάνω τις οποίες και ψηφίζει.

 

Γ.  Εγκρίνει τις με Α.Δ.Α.:

ΒΕ27ΩΞΟ-76Ζ, ΒΕ27ΩΞΟ-Ω5Σ, ΒΕ27ΩΞΟ-ΖΑ9, ΒΕ27ΩΞΟ-30Ω, ΒΕ27ΩΞΟ-Μ3Β, ΒΕ27ΩΞΟ-ΑΑΑ, ΒΕ27ΩΞΟ-2ΨΛ, ΒΕ27ΩΞΟ-1ΗΛ, ΒΕ27ΩΞΟ-02Σ, ΒΕ27ΩΞΟ-Γ2Γ, ΒΕ27ΩΞΟ-ΨΝΦ, ΒΕ27ΩΞΟ-75Μ, ΒΕ27ΩΞΟ-ΓΦΒ, ΒΕ27ΩΞΟ-ΒΝΜ, ΒΕ27ΩΞΟ-ΚΡ2

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 8/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

    Υπογραφή                                                                           Υπογραφές

Οινούσσες 26-3-2013

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α