Απόφαση 9η

28/03/2012

Απόφαση 9η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Αριθ. Αποφ.:

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  5ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

 

ΘΕΜΑ: ΄Eγκριση όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου "διαμόρφωση  προαυλίου χώρου Οικοτροφείου".

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  27η του μηνός Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 505 / 22-3-2012  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Λεοντή Ελένη

2.Χαλκιά Λουκία

2.Χαλκιά Ευγενία

     3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Hλιάδη Βαρβάρα

 

5.Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την υπ. αριθ. 11/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου "διαμόρφωση  προαυλίου χώρου Οικοτροφείου" από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΟΕ.

Θα πρέπει λοιπόν προκειμένου να δημοπρατήσουμε το έργο να εγκρίνουμε τους όρους δημοπράτησης.

Τα μέλη αφού ήλεγξαν μετά προσοχής τα υπό την κρίση των τεθέντα στοιχεία ήτοι: την μελέτη  του έργου  και αφού έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις του Ν.1418/84 όπως  τροποποιήθηκε με το Ν.2229/94 και τους Ν. 2940/01, Ν.3263/04, Ν3669/08  τα Π.Δ 171/87 και 609/85  καθώς τους Ν. 3463/2006 και 3852 του 2010 την εισήγηση του Προέδρου και την διαλογική συζήτηση

Αποφασίζουν  ομόφωνα

1.Εγκρίνουν τους όρους δημοπράτησης του έργου  "διαμόρφωση προαυλίου χώρου Οικοτροφείου" σύμφωνα με την συνημμένη  διακήρυξη. 

2.   Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο της Δ.Ε.  για τις νόμιμες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/2012

Συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται νόμιμα.

Οινούσσες  28   Μαρτίου 2012

Ο   Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη

   Υπογραφή                                                                            Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α