Απόφαση 9η

26/03/2013

Απόφαση 9η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                          

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ         

Αριθ. Αποφ 9/2013

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  3ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Ανάθεση χειρισμού υπόθεσης σε δικηγόρους.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  24η του μηνός Μαρτίου 2013 και ώρα 10.30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 403/ 20-3-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι ( 6 ) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Κατσιάνου Βαρβάρα

2.Χαλκιά Λουκία

 

3.Λεοντή Ελένη

 

4.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.Χαλκιά Ευγενία

 

6.Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω επείγοντος, το οποίο συμφώνησαν τα μέλη της Ο.Ε να συζητηθεί, έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότι σύμφωνα με την περίπτωση ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα  δικαστήρια.

Μπορεί επίσης να αναθέτει σε δικηγόρο, τον εξώδικο ή δικαστικό χειρισμό, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..

            Επειδή ο Δήμος μας δεν έχει προσλάβει δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία

Επειδή η κοινή υπουργική απόφαση 31722/4−11−2011, με την οποία εγκρίθηκαν το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες», καθώς και η σχετική «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», δημιουργεί ζήτημα μέγιστης σημασίας για τον Δήμο μας, το οποίο επιβάλλει την προσβολή της με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Και επειδή για την εκπλήρωση του σκοπούτης προσβολής της ΚΥΑ 31722/4−11−2011, με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και της συνολικής νομικής αντιμετώπισης της διερεύνησης και αναφοράς των πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών των δημοσίων λειτουργών και λοιπών φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στη διαδικασία του χωροταξικού σχεδιασμού των υδατοκαλλιεργειών, απαιτείται η πρόσληψη δικηγόρων, που έχουν δικαίωμα παράστασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας και με εξειδικευμένη γνώση και πείρα στο συγκεκριμένο ζήτημα, οι οποίοι είναι σε θέση να προασπίσουν, με τον ενδεδειγμένο χειρισμό της υπόθεσης, τα συμφέροντα του Δήμου μας και η ανάθεση σ’ αυτούς της ως άνω υπόθεσης

Από έρευνα που διεξήγαγε η Διοικούσα Επιτροπή της «Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής φορέων περιοχών που θίγονται από την ανάπτυξη Υδατοκαλλιέργειας» προκύπτει ότι κατάλληλοι για να αναλάβουν τον χειρισμό της υπόθεσης δικηγόροι είναι οι δικηγόροι Αθηνών, α) Δημήτρης Μέλισσας του Κωνσταντίνου (ΑΜ ΔΣΑ 17368), κάτοικος Αθηνών, οδός Υπερείδου 15Α, β) Ιωάννης Παϊταζόγλου του Αθανασίου, (ΑΜ ΔΣΑ 10880), κάτοικος Αθηνών, οδός Βησσαρίωνος 8 και γ) Ανδρέας Κούνδουρος του Τίτου, (ΑΜ ΔΣΑ 12636) κάτοικος Αθηνών, οδός Ομήρου 51, και οι συνεργαζόμενοι με τα Δικηγορικά τους Γραφεία δικηγόροι.

Περαιτέρω, είναι απαραίτητος και ο ορισμός δικηγόρου για την συνολική νομική αντιμετώπιση της διερεύνησης και αναφοράς των πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών των δημοσίων λειτουργών και λοιπών φυσικών προσώπων που εμπλέκονται σε όλη τη διαδικασία του χωροταξικού σχεδιασμού των υδατοκαλλιεργειών, και της συγκέντρωσης όλων των αναγκαίων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της υπόθεσης στοιχείων, δια της σύνταξης και υποβολής εγγράφων αιτημάτων, χορήγησης εισαγγελικών εντολών, παραστάσεως στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές κ.λ.π. Από έρευνα που επίσης διεξήγαγε η Διοικούσα Επιτροπή της «Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής φορέων περιοχών που θίγονται από την ανάπτυξη Υδατοκαλλιέργειας» προκύπτει ότι κατάλληλος για να αναλάβει  τις ανωτέρω νομικές ενέργειες είναι ο δικηγόρος Αθηνών Νικόλαος Αντωνιάδης του Ιωάννη (ΑΜ ΔΣΑ 17494), κάτοικος Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου αρ. 9Β, με νομικές ενέργειες του οποίου έχουν ήδη συγκεντρωθεί από τις αρμόδιες αρχές κρίσιμα, για την προσφυγή κατά της Κ.Υ.Α. στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έγγραφα στοιχεία.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

·         την περίπτωση ιε΄ της παρ.1 του άρθρου 72  του Ν. 3852/2010

·         το γεγονός ότι ο Δήμος μας δεν έχει προσλάβει δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία

·         το γεγονός ότι η κοινή υπουργική απόφαση 31722/4−11−2011, με την οποία εγκρίθηκαν το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες», καθώς και η συναφής «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», δημιουργεί ζήτημα μέγιστης σημασίας για το Δήμο μας και απαιτείται η πρόσληψη δικηγόρων οι οποίοι διαθέτουν σχετική εξειδικευμένη γνώση και πείρα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1) Να αναθέσει τον χειρισμό της υπόθεσης για την προσβολή της ΚΥΑ 31722/4−11−2011, με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και την παράσταση κατά την εκδίκασή της στους δικηγόρους Αθηνών,  α) Δημήτρη Μέλισσα του Κωνσταντίνου (ΑΜ ΔΣΑ 17368), κάτοικο Αθηνών, οδός Υπερείδου 15Α, β) Ιωάννη Παϊταζόγλου του Αθανασίου, (ΑΜ ΔΣΑ 10880), κάτοικο Αθηνών, οδός Βησσαρίωνος 8 και γ) Ανδρέα Κούνδουρο του Τίτου, (ΑΜ ΔΣΑ 12636) κάτοικο Αθηνών, οδός Ομήρου 51, και τους συνεργαζόμενους με τα Δικηγορικά τους Γραφεία δικηγόρους.

2) Να διορίσει ως πληρεξούσιους δικηγόρους τους ανωτέρω αναφερόμενους: α) Δημήτρη Μέλισσα του Κωνσταντίνου (ΑΜ ΔΣΑ 17368), κάτοικο Αθηνών, οδός Υπερείδου 15Α, β) Ιωάννη Παϊταζόγλου του Αθανασίου (ΑΜ ΔΣΑ 10880), κάτοικο Αθηνών, οδός Βησσαρίωνος 8 και γ) Ανδρέα Κούνδουρο του Τίτου (ΑΜ ΔΣΑ 12636), κάτοικο Αθηνών, οδός Ομήρου 51, για να παρασταθούν ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (7μελής σύνθεση) ή οποιουδήποτε αρμοδίου κατά το χρόνο εκδίκασης της υπόθεσης δικαστηρίου, κατά τη δικάσιμο της 5ης Ιουνίου του έτους 2013 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά τη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 230/2012 αίτησης ακυρώσεως του Δήμου κατά των: 1) Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αμαλιάδος 17), 2) Υπουργού Εσωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου 27), 3) Υπουργού Οικονομικών που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καραγεώργη Σερβίας 10), 4) Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μεσογείων 119), 5) Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εδρεύει στο Δήμο Παπάγου Αττικής (οδός Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε), 6) Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αχαρνών 2) και 7) Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μπουμπουλίνας 20-22), για την ακύρωση: 1) της υπ’ αρ. 31722/4.11.2011 Απόφασης της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ Β΄ 2505/4.11.2011) και 2) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης.

3) Να αναθέσει την συνολική κατά τα ανωτέρω νομική αντιμετώπιση της διερεύνησης και αναφοράς των πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών των δημοσίων λειτουργών και λοιπών φυσικών προσώπων που εμπλέκονται σε όλη τη διαδικασία του χωροταξικού σχεδιασμού των υδατοκαλλιεργειών, και της συγκέντρωσης όλων των αναγκαίων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της υπόθεσης στοιχείων, δια της σύνταξης και υποβολής εγγράφων αιτημάτων, χορήγησης εισαγγελικών εντολών, παραστάσεως στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές, στον  δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Αντωνιάδη του Ιωάννη (ΑΜ ΔΣΑ 17494), κάτοικο Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου αρ. 9Β, και τους συνεργαζόμενους με το Δικηγορικό του Γραφείο δικηγόρους.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/2013

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

    Υπογραφή                                                                           Υπογραφές

Οινούσσες 26-3-2013

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α